VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – VÚPSV, v.v.i

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2
tel.: 211152711
e-mail:
datová schránka: xy9n88n

 

Historická tradice ústavu sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí - Sociální ústav Československé republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je  inspirována i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se právní forma Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci - rejstřík veřejných výzkumných institucí.

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb.

Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ustaveno výzkumné centrum VÚPSV v Brně, Joštova 10,   602 00, Brno.

Knihovna VÚPSV zůstává na původní adrese: Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

 Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU

více ...
FÓRUM sociální politiky

 Mimořádné číslo

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

více ...
Nová publikace VÚPSV

 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud