Audit podnikového klimatu

Představujeme Vám diagnostický nástroj pro měření podnikového klimatu „Spokojenost zaměstnanců“, který se sestává z dotazníku a návodu na jeho vyhodnocení. Vedle toho obsahuje manuál i referenční hodnoty získané v podnicích, kde šetření již proběhlo. Diagnostický nástroj v následujících devíti modulech podává komplexní obraz o podniku z pohledu jeho zaměstnanců.

 1. Spokojenost s prací,
 2. Komunikace a sdílení informací,
 3. Interpersonální vztahy na pracovišti,
 4. Profesionální rozvoj a kariérní růst,
 5. Odměňování a hodnocení – zdroje motivace,
 6. Styl řízení, 7. Vztah k organizaci,
 7. Organizace práce,
 8. Atributy práce a BOZP.

Co uvedené moduly zjišťují?

 • Míru spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby a očekávání ve vztahu k zaměstnavateli.
 • Faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují.
 • Rizika možné fluktuace zaměstnanců.
 • Míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou.
 • Úzká místa v komunikaci uvnitř firmy.
 • Hodnocení odměňování, případně na firemních zaměstnaneckých programů.
 • Hodnocení schopností a dovedností řídících pracovníků.
 • Bezpečnostní rizika s dopadem na zdravotní stav zaměstnanců.
   

Diagnostický nástroj je vhodný především pro firmy a organizace, které:

 • Chtějí zjistit postoje zaměstnanců k otázkám pracovního prostředí.
 • Potřebují identifikovat případné problémy ovlivňující produktivitu podniku.
 • Potřebují ověřit rozsah a lokalizaci již dříve zjištěných problémů.
 • Chtějí aplikovat principy společensky odpovědného podniku (Corporate social responsibility).
 • Ucházejí se o udělení certifikátů ISO 9001, ISO 9002, EFQM, Národní cena za jakost a další.

Dotazník, a metodika vyhodnocení byly vyvinuty Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. pro potřeby středních a velkých podniků/organizací. Předpokládá se, že s diagnostickým nástrojem budou pracovat zejména personální útvary firem. Cílem proto je, aby získané výsledky byly co nejkonkrétnější a jednoduše aplikovatelné.

Administraci dotazníku a následnou analýzu lze provést dle návodu interně, případně lze využít komplexní služby Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.. V případě použití zkrácené verze dotazníku  nabízí VÚPSV na základě zaslaného datového souboru zdarma zpracovat základní analýzy včetně tabelace výsledků nebo zajistit dotazování přes webové rozhraní spolu s následným vyhodnocením.
Případný kontakt: Aleš Kroupa,

Diagnostický nástroj 
Spokojenost zaměstnanců – manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. /Kroupa, Aleš – Kyzlinková, Renata – Dokulilová, Lenka – Soukup, Tomáš. - Praha, VÚPSV, v.v.i. 2007. 92 s. - ISBN: 978-80-87007-71-6.

Motivaci ovlivňuje očekávaná odměna a význam motivátorů /Kroupa, Aleš. In: Moderní řízení č.3(2017), s. 46–48. - ISSN 0026-8720 

Publikovali o nás:
Kvalitu a výkonnost pomáhá zvyšovat společenská odpovědnost firem.
In: HRM (Human Resource Management), březen-duben 2008

Měření profesního a kariérního růstu.
In: HRM (Human Resource Management), červenec-srpen 2008

Co může nabídnout šetření postojů zaměstnanců firmy?
In: HR forum.- č. 1/2010, s. 24-25 (vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů)

Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient
In: Fórum sociální politiky. - Roč. 6, č.5(2012), s. 28–30. ISSN 1802-5854

 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud