2. Kolektivní péče pro děti do 3 let

     V současné době spadají kolektivní zařízení pro děti do 3 let do kompetencí obcí, je tedy na každé obci nebo sdružení obcí, jak a do jaké míry bude vznik a provoz těchto zařízení podporovat. Žádost o zřízení jeslí či obdobného kolektivního zařízení pro děti do 3 let schvaluje podobně jako v případě služeb individuální péče departementální Úřad na ochranu matky a dítěte (PMI). Součástí žádosti je i prokázání potřebnosti dané služby v příslušném regionu (obci apod.).
     Mezi zařízení kolektivní péče o předškolní děti patří v současné době jesle (obecní, firemní, rodinné, rodičovské, mikrojesle), hlídací centra (les haltes-garderies), dětské zahrady (jardins d´enfants), centra volného času. Za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb v kolektivních zařízeních byl v roce 2000 vydán dekret (č. 2000-762 z 1. 8. 2000, novelizován dekretem č. 2007-206 z 20. 2. 2007), který harmonizuje předpisy týkající se založení a fungování těchto zařízení a dále je jednotně pojmenovává jako „zařízení a služby péče o děti do 6 let“. V praxi kolektivní zařízení kombinují různé typy péče (např. jesle spolu s hlídacím centrem), hovoří se tedy spíše o kombinovaných zařízeních, tzv. multi-accueil. Nejčastěji se jedná o kombinaci klasických (obecních, soukromých) jeslí a dalšího typu služeb. Výhodou těchto zařízení je na rozdíl od tradičně pojímaných jeslí to, že rodiče nemusí mít se zařízením všichni stejnou smlouvu, tj. dítě nemusí docházet do jeslí pravidelně, každý den v týdnu, ale péče může být poskytnuta podle potřeb té které rodiny, např. v závislosti na pracovních směnách, velikosti úvazku apod.


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud