Česko-francouzská konference

Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii – inspirace pro Českou republiku

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. uspořádal 10. října 2013 v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, česko-francouzskou konferenci s názvem Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii – inspirace pro Českou republiku. Konference obsahově navázala na česko – francouzský seminář, konaný ve dnech 14. a 15. března 2013, jenž se zaměřil zejména na popis systému nerodinné péče o děti do 6 let věku v České republice a ve Francii. Konference se díky spolupráci s francouzským partnerem (L´Institut d´Etudes Politiques d´Aix-en-Provence) zúčastnili zástupci Pokladny rodinných dávek z Marseille (CAF des Bouches du Rhône), která je zodpovědná nejen za výplatu sociálních dávek, včetně dávek pro rodiny, ale i za financování služeb pro rodiny. Členem francouzské delegace byla i zástupkyně odboru pro předškolní péči radnice města Martigues.
První blok konference byl věnován rodinné politice jako součásti regionální politiky. Úvodní přednáška francouzských partnerů se proto věnovala roli obcí a departementu v politice nerodinné péče o děti předškolního věku. V rámci přednášky byli představeni jednotliví aktéři a jejich kompetence v otázkách rozhodování o zřizování příslušných služeb péče o děti, financování (zřízení a provozu) a kontroly kvality těchto služeb. Analogicky byl představen příklad dobré praxe kraje Vysočiny, který má zpracovanou vlastní koncepci rodinné politiky. Jejím hlavním cílem je podpora rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí a realizace intervencí ve prospěch rodin v obtížné životní situaci. Samotný krajský úřad se snaží jít ostatním zaměstnavatelům, a nejen jim, příkladem, proto sám zavedl řadu opatření s cílem zlepšit možnosti svých zaměstnanců slaďování profesního a rodinného života. V systému služeb nerodinné péče o předškolní děti hrají velmi výraznou roli finanční prostředky. Proto byla součástí prvního bloku komplexní přednáška o systému financování individuálních i kolektivních forem nerodinné péče o děti ve Francii, jehož hlavní rysy mají dlouhou tradici a který je v kontextu společenského vývoje dále rozvíjen. Na závěr prvního bloku byl představen koncept pedagogických plánů pro zařízení kolektivní péče a jeho význam pro děti, rodiče i pečující osoby na základě zkušeností odboru pro předškolní péči radnice města Martigues.
Druhý blok přednášek představil příklady dobré praxe nerodinné péče o děti v obou zemích. Jednalo se jak o příklady kolektivní péče z Francie (rodičovské jesle, rodinné jesle, centra mateřských asistentek, pojízdné dětské koutky) i z České republiky (Zdravotnické zařízení MČ Prahy 4, jesle Střediska sociálních služeb MČ Prahy 9), tak o otázky týkající se služeb individuální péče (kritéria pro udělení licence mateřským asistentkám ve Francii, profesní kvalifikace chůvy v ČR, projekt Trojlístek Centra pro rodinu a sociální péči v Brně).
Konference potvrdila, že je v České republice po vzoru Francie nutné alternativní služby nerodinné péče institucionalizovat z důvodu zaručení a kontroly jejich kvality a také z důvodu možné podpory a kontroly jejich financování. Opatření rodinné politiky cílená na rané fáze rodičovství by v České republice měla směřovat k vytvoření takových podmínek, aby měly rodiny s malými dětmi možnost svobodné volby na základě svých preferencí a potřeb. Je tedy žádoucí podpo¬rovat jak rodiče, kteří se rozhodnou pečovat o malé dítě sami a přerušit tak na delší dobu (3 let i déle v případě více dětí) svoji pracovní dráhu, tak různé formy péče nerodinné. Jak ukazuje francouzská praxe, lokální rodinnou politiku nelze vytvořit bez jasné deklarace vůle před¬sta-vitelů obce či kraje, bez zajištění spolupráce s obyvateli obce a s dalšími subjekty, jako jsou státní / obecní, soukromá zisková i nezisková zařízení péče o děti, nezbytná je i komunikace s rodinami, neziskovými organizacemi, zaměstnavateli, kontaktními pracovišti kraj¬ských poboček Úřadu práce České republiky apod.

1. Program 

2. Leták 

3. Příspěvky

4. Odkazy na webové stránky související s danou tématikou  

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud