2 e) Volná živnost – obor činnosti č. 79:

„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

     Na základě volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, která se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, může být pečováno o děti přímo v rodinách. Pravidelná péče může být v souladu s touto živností poskytována dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno pouze příležitostně a krátkodobě, maximální rozsah krátkodobé péče však není stanoven. U tohoto oboru živnosti není vyžadováno splnění hygienických podmínek daných hygienickou vyhláškou ani nejsou stanovena žádná další pravidla a podmínky.
     Obsahem této činnosti je dle nařízení vlády č. 278/2008 individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), dále poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně) a též péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem činnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.
     Jak je z výše uvedeného vymezení patrné, tato živnost je primárně zaměřena na péči o domácnost a využívají ji především osoby a agentury poskytující úklidové služby pro domácnost (v případě agentur ale činnost chůvy většinou vykonávají jiní lidé než ti, kteří poskytují úklidové práce), případně ti, kteří chtějí pečovat o děti, ale nepodařilo se jim vyhovět náročným požadavkům nezbytným pro získání vázané živnosti (Kuchařová a kol. 2009).

Příklady:
     Individuální péče poskytovaná chůvou – principy jsou stejné, jako v případě vázané živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu, v případě volné živnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost se však povětšinou jedná o péči o děti starší tří let (v případě dětí mladších musejí být služby pouze příležitostné) a služby jsou poskytovány prakticky výhradně v domácnostech klientů. Rovněž i zde mohou chůvy nabízet své služby přímo nebo přes agenturu. Tyto agentury či jednotlivci zároveň často nabízejí i služby pro domácnost, v případě agentur však bývá snaha tyto služby personálně oddělovat.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud