Vytvoření indikátorů a monitorovacího mechanismu pro hodnocení vývoje genderové rovnosti v ČR

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006255

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo výzvy: 03_15_028

Název výzvy: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 Praha

Příjemce projektu:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Období realizace: 1. 9 2017 – 31 12. 2018

Popis projektu:
Cílem projektu je zpracovat metodiku monitorovacích nástrojů genderové rovnosti v ČR a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Předmětem projektu jsou výzkumné aktivity zaměřené na tvorbu indikátorů a monitoringu genderové rovnosti v rámci podpory systematického využívání statistických dat segregovaných dle pohlaví jako podkladů pro hodnocení, rozhodování a přípravu strategických dokumentů pomocí vybraných metodologických přístupů.

Cílové skupiny:
Orgány veřejné správy
Zaměstnanci
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud