Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR

(čtvrtletní aktualizované údaje)

Část údajů je založena na publikacích popř. internetových přehledech různých institucí, zejména ČSÚ, MF, ČNB a MPSV, jsou však též v tomto přehledu přebírány a soustředěny pro větší pohodlí uživatelů. Příslušné údaje jsou uváděny ve formě dlouhodobých časových řad a doplněny  o další propočty vzájemných vazeb mezi ukazateli, spolu s přehledy nejvýznamnějších údajů z oblasti sociální, daní a pojistného, sestavených VÚPSV na bázi platné legislativy.

Aktualizace údajů:

leden 2018

Případné dotazy:

Ing. Sylva Höhne

Kromě této čtvrtletní verze jsou dané ukazatele v souhrnné podobě (vč. mezinárodních srovnání) publikovány v roční periodicitě i v tištěné formě vždy v květnu příslušného roku

Poslední vydání - Bulletin No. 32 (květen 2017) 
 

Tabulky jsou ve formátu
Souhrnný přehled základních ukazatelů - roční údaje
 
VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1990 - 2016 (I.-IV.Q 2017)
Výroba, produktivita                 
Zaměstnanost, nezaměstnanost
Ceny a mzdy
Zahraniční obchod, platební bilance
 
Vybrané sociální ukazatele
 
Daně a pojistné
 
Vývoj a odvětvová struktura zaměstnanosti
 
Daň z příjmů fyzických osob
 
 SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM
Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systému (1990-2016)
Relace výdajů základních složek sociálně-zdravotního systému k HDP (1990 - 2016)
Struktura výdajů podle základních složek sociálně-zdravotní soustavy - v % (1990-2016)
Částky životního minima 
Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění (1993-2016)
 
 DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE (1990-2016)
Věková struktura obyvatelstva 
Pohyb obyvatelstva 

 

Grafy jsou ve formátu
1. Vývoj HDP, průmyslové a stavební produkce (údaje za období 1990 – 2016)
2. Vývoj produktivity práce a reálných mezd pracovníků (údaje za období 1990 – 2016)
3. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd (údaje za období 1990 - 2016) 
4. Starobní důchod a životní minimum jednotlivce (údaje za období 1990 - 2016)
5. Struktura pracovníků podle sfér (údaje za období 1990 - 2016) 
6. Vývoj míry nezaměstnanosti (údaje za období 1990 - IV.Q 2017) 
7. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy (údaje za období 1990 - 2016)
8. Vývoj základních složek sociálně zdravotního systému (údaje za období 1990 - 2016) 
9. Relace výdajů na sociálně zdravotní systém v % HDP (údaje za období 1990 - 2016)
10. Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně zdravotního systému (údaje za období 1990 - 2016)

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud