I. Francie

Celková filozofie francouzské politiky týkající se péče o malé děti vychází z premisy, že rodiny mají mít možnost svobodné volby péče podle svých preferencí a potřeb. Rodiče mohou pečovat o děti sami nebo využít některou z forem nerodinné péče, jež může být buď individuální, nebo kolektivní.

 

 


1. Individuální péče
Mezi tzv. individuální péči o děti patří na jedné straně péče vlastního rodiče, nejčastěji matky, která je na mateřské či rodičovské dovolené nebo zůstává v domácnosti. Za nerodinnou péči o malé děti zejména do věku 3 let je považována péče o dítě, kterou zajišťuje jedna osoba, jež není v příbuzenském vztahu s dítětem a jež za svoje služby pobírá od rodičů dítěte plat.

     1.1. Rodičovská péče
Délka mateřské dovolené se ve Francii v současné době liší v závislosti na třech faktorech, kterými jsou: počet závislých nebo živě narozených dětí, porod jednoho dítěte nebo vícerčat a přítomnost zdravotních komplikací v těhotenství nebo po porodu. U prvních a druhých dětí je délka mateřské dovolené 16 týdnů, u dětí třetího a vyššího pořadí je délka mateřské dovolené 26 týdnů. Během standardní mateřské dovolené je ženě vyplácen příspěvek v mateřství ze sociálního pojištění, jeho denní výše odpovídá průměrné čisté denní mzdě a vypočítává se z průměrné mzdy v posledních 3 měsících se stanoveným maximem.
Rodičovská dovolená je ve Francii stejně dlouhá jako v České republice, rodič ji tedy může čerpat do třetích narozenin dítěte. Na rodičovskou dovolenou může rodič nastoupit kdykoli během doby, po kterou má na její čerpání nárok, v případě biologických dětí tedy až do třetích narozenin dítěte. Rodičovská dovolená se nastupuje na 6 měsíců a toto období je možné opakovaně prodlužovat. Rodiči, který se rozhodne zcela nebo částečně přerušit pracovní aktivitu, náleží rodičovský příspěvek - plný nebo částečný, podle jeho pracovní aktivity (complément de libre choix d´activité, CLCA). Tento příspěvek může být pobírán maximálně po dobu 6 měsíců v případě prvního dítěte a až do třetích narozenin dítěte v případě druhých a dalších dětí.

     1.2. Nerodičovská péče
a) Mateřské asistentky

Mateřskou asistentkou se rozumí osoba, která poskytuje ve své domácnosti služby péče o děti, má k výkonu této profese příslušné oprávnění a za tyto služby pobírá mzdu.

b) Chůvy - hlídání v domácnosti dítěte
Kromě mateřských asistentek mohou poskytovat individuální nerodinnou péči o děti i jiné osoby. Jedná se o tzv. domácí hlídání (v domácnosti dítěte – „la garde à domicile“).

2. Kolektivní péče pro děti do 3 let
V současné době spadají kolektivní zařízení pro děti do 3 let do kompetencí obcí, je tedy na každé obci nebo sdružení obcí, jak a do jaké míry bude vznik a provoz těchto zařízení podporovat. Žádost o zřízení jeslí či obdobného kolektivního zařízení pro děti do 3 let schvaluje podobně jako v případě služeb individuální péče departementální Úřad na ochranu matky a dítěte (PMI). Součástí žádosti je i prokázání potřebnosti dané služby v příslušném regionu (obci apod.).
Mezi zařízení kolektivní péče o děti do 6 let patří v současné době jesle (obecní, firemní, rodinné, rodičovské, mikrojesle), hlídací centra (les haltes-garderies), dětské zahrady (jardins d´enfants), centra volného času, mateřské školy spadající do resortu Ministerstva školství.

     2.1. Jesle
Zařízení jeselského typu jsou určena pro děti ve věku od 2 měsíců do 3 let, jejichž rodiče jsou ekonomicky aktivní.

     2.2. Rodinné jesle
V rodinných jeslích jsou sdružovány mateřské asistentky, které poskytují péči maximálně 4 dětem mladším 4 let ve své vlastní domácnosti. Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi individuální nerodinnou péčí a kolektivní péčí.

     2.3. Rodičovské jesle
Jedná se o zařízení jeselského typu, kde se rodič zaváže participovat na chodu zařízení (dle zákona). Nemusí jít o spolupráci ve smyslu samotné péče o děti, způsob zapojení rodičů se v jednotlivých zařízeních liší.

     2.4. Dětské koutky
Dětské koutky zajišťují příležitostnou péči o děti ve věku 0-6 let, jejichž jeden rodič nepracuje.

     2.5. Dětské zahrady
Tzv. dětské zahrady jsou zařízení určená pro péči o děti od 2 do 6 let, stojí tak mezi klasickými jeslemi a mateřskou školou.

     2.6. Mikrojesle
Jedná se o typ kolektivního zařízení, které může navštěvovat maximálně 10 dětí ve věku do 6 let. 

     2.7. Mateřské školy

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud