Historie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vychází ve své činnosti z bohatých tradic vědecké práce a výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí, jejichž kořeny sahají až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v rezortu – Sociální ústav Československé republiky. Vědecko–výzkumnou činností v této oblasti se v první polovině 20. století zabývala i řada dalších institucí, jako Masarykova akademie práce, Psychotechnický ústav, který byl zřízený při Masarykově akademii práce a z něhož se později stal samostatný Ústřední psychotechnický ústav, Ústav lidské práce, který vznikl přebudováním Ústředního psychotechnického ústavu a který se po 2. světové válce přeměnil na Československý ústav práce, jehož činnost byla ukončena v roce 1951.

Přímými předchůdci VÚPSV jsou výzkumná pracoviště v resortu práce a sociálních věcí, jejichž činnost se rozvíjela v pozdějším období.

V roce 1957 byl v rámci Státního úřadu sociálního zabezpečení zřízen Studijní ústav, jehož posláním bylo zajišťovat studium a výzkum v oblasti sociálního zabezpečení. Studijní ústav se členil na studijní a výzkumnou skupinu pracovně lékařské posudkové péče a na studijní a výzkumnou skupinu sociálně ekonomickou, ke které byl přičleněn útvar literární a dokumentační služby a knihovna. Vědecká práce Studijního ústavu Státního úřadu sociálního zabezpečení se zaměřovala zejména na oblast prevence, a to jak prevence invalidity, tak prevence stárnutí, na oblast rehabilitace, na problematiku invalidity a jejího zjišťování a na studium sociálně ekonomických otázek. Součástí náplně činnosti ústavu byla také péče o výchovu vědeckých pracovníků a doškolování lékařů v posudkové činnosti sociálního zabezpečení.

Studijní ústav Státního úřadu sociálního zabezpečení byl v r. 1961 přeměněn na samostatný resortní výzkumný ústav, který byl v roce 1964 přejmenován na Výzkumný ústav sociálního zabezpečení. Ústav zahrnoval výzkumné skupiny pro výzkum sociálně ekonomický, pro výzkum v oboru lékařské posudkové činnosti a pro výzkum pracovního uplatnění invalidů a skupinu studijní a dokumentační, do jejíž činnosti spadala i správa knihovny.

V roce 1965 zahájil v Bratislavě svou činnost Československý výzkumný ústav práce, jehož posláním bylo rozvíjet a koordinovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti práce. Zaměřoval se na výzkum pracovní síly a pracovního procesu, vědeckého řízení, racionalizace a organizace práce, na pracovní právo.

V roce 1974 byly Výzkumný ústav sociálního zabezpečení a Československý výzkumný ústav práce sloučeny v novou instituci Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí se sídlem v Bratislavě a pracovištěm v Praze. Ústav řešil vědecko-výzkumné problémy v oblasti práce, mezd a sociálních věcí, zároveň plnil i funkci odvětvového informačního střediska pro oblast práce a sociálních věcí. Na oblast práce a mezd se zaměřoval výzkum v bratislavské části ústavu, pražské pracoviště se orientovalo na výzkum sociálního zabezpečení a sociálně ekonomických otázek práce.

V rámci reorganizace ekonomického výzkumu v roce 1984 byl ústav přeměněn na Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce Bratislava s pobočkou Praha, do kterého přešli rovněž pracovníci zrušeného bratislavského Výzkumného ústavu životní úrovně. Nově zřízený ústav se zaměřoval na výzkum práce, výzkum sociálního rozvoje a formování osobnosti, výzkum sociálního zabezpečení, péče o pracující, způsobu života, životní úrovně a životního prostředí. Od roku 1990 se činnost ústavu přeorientovala v souvislosti s transformací centrálně plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku.

Na přelomu roku 1990/1991 se ústav přejmenoval na Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a zaměřoval se především na sociální efekty reformních kroků v ekonomice a aktuální otázky sociální politiky.

Usnesením vlády České a Slovenské federativní republiky č. 516 ze dne 16.9.1992 byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ke dni 30.9.1992 zrušen . Zároveň ministr práce a sociálních věcí ČR ing. Jindřich Vodička rozhodl o zřízení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jako rozpočtové organizace řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ke dni 15.9.1992. Dodatkem k tomuto rozhodnutí ze dne 23.12.1992 se ústav k 1.1.1993 změnil z rozpočtové na příspěvkovou organizaci a dále na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se k 1. lednu 2007 stal veřejnou výzkumnou institucí.

Zlatý fond sociální politiky
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud