Příjmy a mzdy

Výzkum příjmové struktury obyvatelstva se zaměřuje na posouzení vývoje sociálních příjmů z hlediska jejich ochranné funkce (pokrytí potřebných skupin obyvatelstva a vzniklých situací včetně sledování vývoje výše dávek z hlediska sociální potřebnosti či náhrady pracovních příjmů) a pobídkové funkce (past nezaměstnanosti a chudoby), a to i v mezinárodním srovnání. Zmíněná hlediska jsou vztažena k různým skupinám adresátů sociálních příjmů a k realizovaným úpravám v oblasti sociálních dávek a daní.

V oblasti mezd se výzkumná činnost pohybuje v široké oblasti sociálních a ekonomických souvislostí tržního utváření ceny práce. V rámci trojúhelníku stát, zaměstnavatelé a zaměstnanci se výzkum zaměřuje na mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů, zabývá se vztahy mezi sociálními partnery, státem a dalšími sociálními skupinami, které ovlivňují chování obyvatelstva, politiku veřejných rozpočtů, konkurenceschopnost českých podniků a kvalitu pracovní síly. Struktura rozdělovacích a přerozdělovacích procesů odráží souvislosti politického, ekonomického a sociálního pohybu v EU a v ČR.

Při zkoumání interakce ceny práce a sociálního systému se výzkum zabývá problematikou nákladů práce, mzdového pohybu, ingerencí státu do ocenění práce (utváření mezd v podnikatelské sféře a platů v nepodnikatelské sféře, minimální a zaručené mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, fiskální politiky) a dopady na sociální strukturu společnosti (chudoba, sociální vyloučení, základní parametry záchranné sociální sítě – životní a existenční minimum). Nedílnou součástí výzkumu je migrační potenciál české pracovní síly v souvislosti s nominální a paritní úrovní příjmů v ČR a hostitelské zemi.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud