Nové publikace VÚPSV

Holub, Martin a kol.
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. - Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 66 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-063-9
Fulltext 

Holub, Martin – Šlapák, Milan
Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. - Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 111 s., lit., obr., příl. - ISBN 978-80-7416-062-2
Fulltext 

Tato monografie se zaměřila na možnosti zohlednění podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění v kontextu celkové koncepce rodinné politiky státu. Tato problematika je řešena ve dvou na sebe navazujících monografiích, z nichž první se věnuje teoretickým možnostem podpory rodin s dětmi v rámci sociální politiky státu a sociálního pojištění a druhá analytická část pak praktickým zahraničním zkušenostem a modelovým propočtům. Projekt přináší přehled o tom, jak je rodinná politika řešena ve vybraných vyspělých státech a jak je v rámci těchto států přistupováno k podpoře rodin s dětmi v důchodových systémech. Dále se monografie věnuje alternativním (netradičním) návrhům na pružné formy podpory rodin s dětmi v rámci sociálního pojištění, přináší nové pohledy, vyvrací v této oblasti existující mýty a věnuje se detailnímu rozboru některých reformních variant důchodového systému v ČR. Výzkum též zpracovává poměrně detailně problematiku demografického vývoje populace ČR a měnících se zvyků a preferencí rodinného soužití. Stranou zájmu nezůstala ani otázka míry ekvivalence a solidarity v důchodových systémech. Na základě zjištěných poznatků a zahraničních zkušeností byly zkonstruovány mikroekonomické a makroekonomické modely, pomocí nichž byly simulovány zahraniční přístupy v podmínkách ČR. Projekt se zaměřil na zkoumání netradičních forem podpory rodin s dětmi v rámci důchodového pojištění, ke kterým patří zejména koncept tzv. dětského důchodu – child pension, možnosti závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovaných dětí či možnost asignace pojistného dětmi svým rodičům. Na základě modelových výpočtů, historických souvislostí a současné ekonomické a demografické teorie pak výzkum přináší variantní návrhy změn právní úpravy podpory rodin s dětmi v českém systému důchodového zabezpečení a zhodnocení jejich finančních a sociálních dopadů. V závěru autoři konstatují, že výše zmíněné teoretické koncepty formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění nejsou vhodné pro ČR, ať již z důvodu jejich nedostatečného teoretického ukotvení, či z důvodů jejich ekonomické a administrativní náročnosti, kdy by jejich vliv na individuální příjmy rodin s dětmi byl zanedbatelný.

Výstupy projektu HR172/08 Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud