Nová publikace VÚPSV

Trbola, Robert – Rákoczyová, Miroslava (eds.)
Vybrané aspekty života cizinců v České republice.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 121 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-067-7

Tato publikace je souborem osmi statí, které se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou integrace přistěhovalců v České republice. Tematicky má čtenář možnost nahlídnout do problematiky integrace vybraných skupin přistěhovalců do života hostitelské společnosti v různých dimenzích a posoudit některé specifické problémy doprovázející tento proces, jehož výsledná podoba je ovlivněna množstvím faktorů sociálního, ekonomického i kulturního charakteru. Úvodní dvě kapitoly jsou věnovány praktickým aspektům integrace cizinců na trhu práce a v rámci systému zdravotního pojištění. Autoři poukazují především na specifika, která jsou v těchto dvou sektorech s integrací cizinců spojena. Tyto studie jsou pak doplněny sondou na téma remitencí posílaných z ČR, a to především migranty z Ukrajiny. Problematika migrace z Ukrajiny a postsovětských zemí je pojednána v dalších dvou kapitolách. Vedle analýzy pracovních podmínek ukrajinských migrantů, jejich ekonomických strategií a kvalifikačního nesouladu mezi poptávkou po jejich práci a její nabídkou se čtenář seznámí s problematikou řízených migrací a následných adaptačních procesů u migrantů v období po roce 1989. Následující dvě studie jsou věnovány problematice integrace vietnamské menšiny do české společnosti. Vedle analýzy identity vietnamského migranta na základě tří úrovní individuálních postojů po přesídlení nabízí autoři hlubší vhled do problematiky jejich ekonomických aktivit v rámci etnické ekonomiky, v podnikatelském segmentu, ale nově i v rámci agenturního zaměstnávání. Zcela novou typologii přistěhovalců ze zemí třetího světa přinášejí autoři v poslední kapitole a pokoušejí se tak podat částečný obraz společných i různorodých rysů přistěhovalec¬kých strategií této vysoce heterogenní skupiny migrantů, přičemž v každém typu rozkrývají pozitivní i negativní aspekty průběhu jejich integrace do hostitelské společnosti.

Fulltext 
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud