Nová publikace VÚPSV

Barvíková, Jana – Svobodová, Kamila – Šťastná, Anna
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 107 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-078-3
 

Tato publikace byla zpracována s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s řešením projektu HR170/08 - Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a mimo jiné také kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy. Cílem kvantitativní části výzkumu bylo především zjištění vytíženosti pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí v návaznosti na počty klientů a typy aktivit, které v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají. Kvalitativní výzkum navázal na kvantitativní šetření, přičemž rozhovory byly vedeny s vedoucími pracovníky OSPOD a zaměřovaly se například na problémy a podmínky k zajištění terénní práce s dětmi a rodinami, zkušenosti s výkonem SPO v přenesené působnosti, hlavní zdroje zátěže pracovníků či personální otázky a vzdělávání pracovníků.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud