Nová publikace VÚPSV

Vlach, Jan – Kozelský, Tomáš
Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 /Náklady práce, jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech v České republice od r. 2000 do r. 2008
Prague, RILSA 2011. 96 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-079-0

The publication provides a description of labour cost development in terms of volume and structure in the Czech Republic in the period 2000 – 2008. The text deals separately with development up to 2003 and with that following the accession of the Czech Republic to the EU. The authors outline the risks associated with such development in connection with the social and economic relationships inherent in the determination of unit labour costs and the labour's share in costs.

Publikace poskytuje popis vývoje nákladů práce z hlediska objemu a struktury v České republice v období let 2000 - 2008. Text se zabývá odděleně vývojem až do roku 2003 a potom po vstupu České republiky do EU. Autoři nastiňují rizika spojená s takovým vývojem v souvislosti se sociálními a ekonomickými vztahy podstatnými při stanovení jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud