Nová publikace VÚPSV

Molek, Jan
Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 254 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-083-7

Organizace, která bude chtít v náročném tržním prostředí obstát se při formulování své podnikatelské filozofie nemůže vyhnout odpovědím na řadu otázek, z nichž fundamentální zní: „Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?“
Této realitě, která je logickým důsledkem rozvoje tržní ekonomiky, se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Zvyšovat se bude i poptávka po těchto službách. Sociální služby se s velkou pravděpodobností stanou zajímavou komoditou (zejména oblast pobytových služeb sociální péče), která bude přitahovat stále více subjektů (včetně subjektů privátního sektoru) majících zájem vyvíjet v této sféře své podnikatelské aktivity. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy.
Poskytovateli sociálních služeb jsou v současné době převážně neziskové organizace mající na trhu vesměs monopolní postavení. Přestože cílem neziskové organizace není generovat zisk ani získat převahu nad konkurencí, neznamená to, že by se neměla zabývat tím, jak efektivně využívá své disponibilní zdroje (neziskové organizace nejlépe plní své cíle ve prospěch společnosti tehdy, pakliže rozdíl mezi přínosy a náklady je maximální, přičemž tento rozdíl neznamená maximalizaci zisku, ale maximalizaci zájmů veřejnosti, tzn. cílem je dosáhnout maximální možné kombinace poskytovaných služeb s minimálními zdroji).
Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
Mimořádná tíha odpovědnosti proto spočívá na manažerech. Každý manažer musí mít neustále na paměti, že na něm závisí, jak efektivně bude organizace využívat disponibilní zdroje a fungovat a jaká „atmosféra“ v ní bude panovat. Manažer si musí být vědom toho, že svým jednáním může navodit v organizaci atmosféru důvěry a spolupráce, stejně jako atmosféru apatie a nesnášenlivosti a že jakékoli rozpory mezi jeho slovy a činy mají za následek infikování firemní kultury, která je jedním z významných faktorů ovlivňujících prosperitu podniku, virem cynismu, nedůvěry a nečinnosti.

Fulltext 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud