Informace o nové monografii

Monografie Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR sestává ze dvou samostatných částí. První část nese podtitul „Integrační politika“ a je zaměřena na přístup české vlády k přistěhovalcům a jejich integraci. Obecná ana¬lýza současné integrační a imigrační politiky v ČR z pera Yany Leontiyevy je v ní doplněna o studie dvou programů, v nichž česká vláda uplatnila aktivní přístup k imigraci specifických kategorií cizinců. Jedná se o program výběru kvalifiko¬vaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a program přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR. První ze studií zpracovali Ondřej Hofírek a Michal Nekorjak, druhou Tereza Blahoutová. Podstatnou součástí první části monografie je také analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců v ČR. Její autor, Pavel Čižinský, se v ní soustřeďuje zejména na souvislost mezi pobytovým statusem (resp. pobytovými stupni) a stupni právní integrace cizinců ve smyslu míry práv, která je s jednotlivými pobytovými stupni spojena. Kromě toho věnuje pozornost specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány, – jedná se o otázky spoje¬né s právním institutem účelu pobytu, který tvoří jeden z pilířů právního nastave¬ní zahraniční pracovní migrace do České republiky, provázanost českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právní příčiny nízkého počtu cizinců zís¬kávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců. Rozmanitý přístup k problematice se odráží i v charakteru jednotlivých textů.
Druhá, navazující část monografie – s podtitulem „Role zaměstnání a vybra¬ných institucí v procesu integrace“ – přenáší pozornost především na vybrané instituce, které můžeme považovat za klíčové pro sociální integraci cizinců, ať už vzhledem k jejich samotné podstatě (služba cizinecké policie, neziskové or¬ganizace poskytující integrační služby) či s ohledem na oblast jejich působnosti (úřady práce). Součástí této druhé části monografie je také analýza vlivu kvalita¬tivních charakteristik pracovních míst obsazovaných cizinci na možnosti jejich sociální integrace.

Publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu 2D06002 - Migrující osoby v ČR – postavení na trhu práce a sociální integrace, jenž byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. /Trbola, Robert – Rákoczyová, Miroslava (eds.). - Brno, Barrister & Principal, o. s. 2011. 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. /Trbola, Robert – Rákoczyová, Miroslava (eds.). - Brno, Barrister & Principal, o. s. 2011. 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

Publikace lze objednat na: http://www.barrister.cz/knihy/novinky/

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud