Nová publikace VÚPSV

Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel – Jahoda, Robert
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC)
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 79 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-092-9
 

V této studii se zaměřujeme na trendy v oblasti chudoby, materiální a finanční deprivace domácností v České republice. Při analýzách vycházíme zejména z dat šet¬ření „Životní podmínky 2007, 2008“ a v některých částech „Životní podmínky 2009“. Analýzu pak prohlubujeme ve třech směrech: jednak identifikujeme přesněji váhu faktorů rizika příjmové chudoby. Za druhé, analyzujeme riziko příjmové chudoby u pracujících. Za třetí, prohlubujeme analýzu o indikátor mnohočetné materiální depri¬vace (v souladu s indikátorem doporučeným Evropskou komisí). Konečně, podáváme podrobnější analýzu vývoje v oblasti nákladů na bydlení a deprivace v položkách vztahujících se k bydlení.
Zjištění prezentovaná v této studii ukazují, že míra rizika příjmové chudoby je v České republice relativně nízká - do 10 % a dokonce v letech 2007-2009 klesala, totéž platí pro pracující populaci (riziko chudoby bylo mezi 3-4 %). Koncentrace rizika příjmové chudoby je dosti výrazná (například u nezaměstnaných, neúplných rodin s dětmi a rodin s více dětmi, lidí ve věku 18-25 let), a jestliže je efektivita systému sociálního zabezpečení při eliminaci rizika chudoby jako celku relativně dobrá, v pří¬padě uvedených kategorií populace je obecně nižší. Za druhé, míra materiální deprivace je mírně horší než je Evropský průměr. Zejména je v České republice patrná výrazná deprivace v indikátorech, jež souvisejí s kvalitou bydlení a zatížením rodin náklady na bydlení.
Opatření vhodná k eliminaci rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení jsou s ohledem na povahu problému (více provázaných příčin) relativně komplexní. Jako nevýznamnější opatření vedle nástrojů, jež posilují pobídky k práci, které byly rozvíjeny v posledních letech, mohou být přínosná i následující: rozvíjení opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro kategorie nejvíce ohrožené (zejména dlouho¬dobou) nezaměstnaností, individuální podpora při hledání zaměstnání a pora¬denství, rozvíjení opatření k harmonizaci pracovního a rodinného života, garantovat možnosti účasti ve veřejné službě, případně ve veřejně prospěšných pracích, sledovat vývoj cen ve vazbě na deregulace nájmů a změny v oblasti DPH a valorizovat odpovídajícím způsobem hodnotu sociálních dávek hmotné nouze i dalších dávek pro rodiny s dětmi.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud