Nová publikace VÚPSV

Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel – Jahoda, Robert
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC)
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 79 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-092-9
 

V této studii se zaměřujeme na trendy v oblasti chudoby, materiální a finanční deprivace domácností v České republice. Při analýzách vycházíme zejména z dat šet¬ření „Životní podmínky 2007, 2008“ a v některých částech „Životní podmínky 2009“. Analýzu pak prohlubujeme ve třech směrech: jednak identifikujeme přesněji váhu faktorů rizika příjmové chudoby. Za druhé, analyzujeme riziko příjmové chudoby u pracujících. Za třetí, prohlubujeme analýzu o indikátor mnohočetné materiální depri¬vace (v souladu s indikátorem doporučeným Evropskou komisí). Konečně, podáváme podrobnější analýzu vývoje v oblasti nákladů na bydlení a deprivace v položkách vztahujících se k bydlení.
Zjištění prezentovaná v této studii ukazují, že míra rizika příjmové chudoby je v České republice relativně nízká - do 10 % a dokonce v letech 2007-2009 klesala, totéž platí pro pracující populaci (riziko chudoby bylo mezi 3-4 %). Koncentrace rizika příjmové chudoby je dosti výrazná (například u nezaměstnaných, neúplných rodin s dětmi a rodin s více dětmi, lidí ve věku 18-25 let), a jestliže je efektivita systému sociálního zabezpečení při eliminaci rizika chudoby jako celku relativně dobrá, v pří¬padě uvedených kategorií populace je obecně nižší. Za druhé, míra materiální deprivace je mírně horší než je Evropský průměr. Zejména je v České republice patrná výrazná deprivace v indikátorech, jež souvisejí s kvalitou bydlení a zatížením rodin náklady na bydlení.
Opatření vhodná k eliminaci rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení jsou s ohledem na povahu problému (více provázaných příčin) relativně komplexní. Jako nevýznamnější opatření vedle nástrojů, jež posilují pobídky k práci, které byly rozvíjeny v posledních letech, mohou být přínosná i následující: rozvíjení opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro kategorie nejvíce ohrožené (zejména dlouho¬dobou) nezaměstnaností, individuální podpora při hledání zaměstnání a pora¬denství, rozvíjení opatření k harmonizaci pracovního a rodinného života, garantovat možnosti účasti ve veřejné službě, případně ve veřejně prospěšných pracích, sledovat vývoj cen ve vazbě na deregulace nájmů a změny v oblasti DPH a valorizovat odpovídajícím způsobem hodnotu sociálních dávek hmotné nouze i dalších dávek pro rodiny s dětmi.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud