Nová publikace VÚPSV

Horáková, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28 /International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 28
technická spolupráce: Ivana Macounová
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2012. 56 s., tab.
ISBN 978-80-7416-104-9
ISBN 978-80-7416-105-6 (angl. verze)

Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů, krajů a regionů a podle státního občanství. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněny o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dány do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Nově zařazené tabulky vypovídají o složení cizinců podle pohlaví.
Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni svým zaměstnáním občané EU (Evropské unie), EHP (Evropského hospodářského prostoru) a ESVO (Evropského sdružení volného obchodu) nemusejí mít povolení k získávání cizinců, mají pouze povinnost písemně informovat místně příslušný úřad práce o tom, že zaměstnávají občana EU/EHP/ESVO. Tato povinnost se vztahuje na zahájení i ukončení zaměstnání. Ostatní cizinci (z tzv. „třetích zemí“) mohou být zaměstnáni pouze tehdy, jestliže jim bylo vystaveno povolení k zaměstnání. Povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání cizinců s trvalým pobytem a cizinců uvedených v § 98 písmeno a) až e) j) a k) zákona 435 o zaměstnanosti. Tito cizinci tvoří na trhu práce v ČR novou skupinu a jsou v Bulletinu uvedeni samostatně.
Údaje o povoleních k pobytu cizinců vypovídají na rozdíl od minulých let o skutečném místě bydliště cizinců v okresech ČR a nikoli o tom, ve kterém okrese jim bylo vystaveno povolení k pobytu.
Projekt "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" byl pozastaven. Poslední data o účastnících tohoto projektu jsou k dispozici v bulletinu č. 26.

Fulltext – česká verze
Fulltext – anglická verze

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud