Nová publikace VÚPSV

Bruthansová, Daniela – Jeřábková, Věra
Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 83 s. - ISBN 978-80-7416-103-2

Monografie přináší co možný nejúplnější rozbor platných právních před¬pisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k získání validních údajů pro tvorbu programů a opatření zaměřených na snížení nepříznivých dopadů zdravotního postižení osob do všech oblastí jejich života.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud