Nová publikace VÚPSV

Sirovátka, Tomáš – Horáková, Markéta – Jahoda, Robert – Kofroň, Pavel
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011.
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-110-0

V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekono¬mické zátěži a u některých skupin, jako jsou třeba rodiny s dětmi, to může vést k jejich přiblížení k nízkým příjmovým skupinám či dokonce k podobné životní situaci. Proto bylo cílem studie ověřit, nakolik k takovým situacím zvýšené zátěže skupin se středními příjmy dochází a nakolik lze tento vývoj anticipovat do budoucna (období 2008-2011): opírá se o rozbor dokumentů charakterizujících změny v dávkově-daňo¬vém systému, rozbor dat rodinných účtů, SILC 2009 a 2010 a konečně modelování vývoje v roce 2011.
Celkově můžeme změny ve vývoji příjmů a výdajů u středních příjmových skupin hodnotit za dané období jako relativně mírné. I když poznamenány obdobím krize, příjmy rostly, částečně v důsledku snižujícího se odvodového zatížení tržních příjmů a v důsledku růstu důchodů v příjmech domácností. Pro domácnosti zaměstnanců s dětmi (jež jsou koncen¬trovány v nízkých a v nižších středních příjmových skupinách) se ale nepříznivě projevily dopady snížení dávek na dítě a dalších dávek státní sociální podpory. Vedle toho se negativně projevují dopady růstu cen bydlení.
Podobně modelová analýza naznačila, že hodnocené změny daňové a sociální politiky měly vesměs malý dopad na domácnosti střední třídy a že tento byl smíšený. Pokud není domácnost vystavena nějakému riziku, její příjmová situace se vesměs mírně zlepšovala nebo vlivem rostoucích nákladů na bydlení pouze mírně zhoršila. Dlouho¬dobá ztráta pří¬jmu z ekonomické aktivity ale vede ke zhoršení sociální situace domácností. Sociální systém v této situaci negarantuje příjmy domácnosti v pro ni obvyklé úrovni a ta se pak přesouvá do nejnižší kvintilové skupiny. Pokud hodnotíme situaci u domácností s dříve regulovaným nájmem, lze hovořit o nezanedbatelném snížení jejich životní úrovně.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud