Nová publikace VÚPSV

Schebelle, Danica - Horáková, Milada
Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí

Praha: VÚPSV, v.v.i. 2012. 123 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-112-4

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc sledování kvalitativních charakteristik procesu inte¬grace cizinců z třetích zemí a bariér jeho rozvoje a realizace a vyhod¬nocení empirického dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat bariéry integračního procesu tak, jak je vnímají příslušníci vybraných skupin cizinců - Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Výzkumný tým vycházel z předpokladu, že hlavní kvalitativní indikátory bariér integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) lze specifikovat a popsat na základě analýzy postojů a hodnocení cizinců a tak identifikovat případná pozitiva a negativa jejich postavení v České republice, vztahy k české populaci a zábrany ztěžující nebo znemožňující proces jejich integrace do společnosti.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud