Nová publikace VÚPSV

Sirovátka , Tomáš - Šimíková, Ivana
Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 95 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-114-8

Tato monografie byla zpracována v rámci grantového projektu MPSV ČR "Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách"

Cílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměst¬nanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003 v jiných podmínkách (trh práce se v té době postupně zotavoval).
Ukazuje se, že dlouhodobé problémy trhu práce jsou významnější než cyklický výkyv ekonomiky. Znevýhodnění ohrožených skupin se prohlubuje, protože o pracovní místa soutěží více nezaměstnaných, kteří je odsouvají (‚teorie fronty‘). Cyklický výkyv ekonomiky však ovlivňuje vývoj trhu práce dlouhodoběji než pouze v době recese - může způsobit po jejím odeznění prohloubení strukturálních disbalancí či vyjevení nových.
Role politik zaměstnanosti je sice v jistém ohledu pouze doplňková ke komplexu makroekonomických zásahů z hlediska oživení, ale sehrává mimořádnou roli v těchto ohledech:
   - zmírňuje dopad krize na pracovní sílu (její reprodukci, zaměstnatelnost),
   - omezuje časovou prodlevu mezi odezněním recese a oživením na trhu práce,
   - napomáhá celkové pružnosti trhu práce a připravenosti pracovní síly na očekávané i neočekávané změny.
Opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti jsou vesměs hodnocena dlou¬hodobě jako nejvíce významná (a to výrazně nadprůměrně): největší důraz je kladen na tvorbu míst v soukromém sektoru, na rekvalifikace, s tím že význam je výrazně vyšší v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a nižší v okresech s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Dále je to tvorba míst ve veřejném sektoru a podpora aktivit hledání zaměstnání.
Specifická opatření pro období krize se na jedné straně v hodnocení pracovníků úřadů práce jeví jako dosti významná, zejména: zlepšování dopravní obslužnosti v re¬gi¬o¬nech, podpora českým podnikům prostřednictvím přednostního přidělování státních zakázek, podpora podnikům při dočasném vysazení aktivit (například formou projektu Vzdělávejte se), podpora středního a malého podnikání, odstraňování administrativních bariér podnikání.
Celkově lze dovodit jako největší deficity politiky zaměstnanosti zanedbání zlepšování kapacity služeb zaměstnanosti potřebné k individuální práci s klienty, malou pozornost věnovanou vytvoření institucionálního rámce, jenž by vedl k omezení nele¬gálního zaměstnávání a konečně jisté rezervy z hlediska rozsahu (a cílenosti) řady opatření aktivní politiky zaměstnanosti (zejména v oblasti tvorby pracovních míst).

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud