Nová publikace VÚPSV

Sirovátka , Tomáš - Šimíková, Ivana
Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 95 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-114-8

Tato monografie byla zpracována v rámci grantového projektu MPSV ČR "Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách"

Cílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměst¬nanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003 v jiných podmínkách (trh práce se v té době postupně zotavoval).
Ukazuje se, že dlouhodobé problémy trhu práce jsou významnější než cyklický výkyv ekonomiky. Znevýhodnění ohrožených skupin se prohlubuje, protože o pracovní místa soutěží více nezaměstnaných, kteří je odsouvají (‚teorie fronty‘). Cyklický výkyv ekonomiky však ovlivňuje vývoj trhu práce dlouhodoběji než pouze v době recese - může způsobit po jejím odeznění prohloubení strukturálních disbalancí či vyjevení nových.
Role politik zaměstnanosti je sice v jistém ohledu pouze doplňková ke komplexu makroekonomických zásahů z hlediska oživení, ale sehrává mimořádnou roli v těchto ohledech:
   - zmírňuje dopad krize na pracovní sílu (její reprodukci, zaměstnatelnost),
   - omezuje časovou prodlevu mezi odezněním recese a oživením na trhu práce,
   - napomáhá celkové pružnosti trhu práce a připravenosti pracovní síly na očekávané i neočekávané změny.
Opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti jsou vesměs hodnocena dlou¬hodobě jako nejvíce významná (a to výrazně nadprůměrně): největší důraz je kladen na tvorbu míst v soukromém sektoru, na rekvalifikace, s tím že význam je výrazně vyšší v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a nižší v okresech s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Dále je to tvorba míst ve veřejném sektoru a podpora aktivit hledání zaměstnání.
Specifická opatření pro období krize se na jedné straně v hodnocení pracovníků úřadů práce jeví jako dosti významná, zejména: zlepšování dopravní obslužnosti v re¬gi¬o¬nech, podpora českým podnikům prostřednictvím přednostního přidělování státních zakázek, podpora podnikům při dočasném vysazení aktivit (například formou projektu Vzdělávejte se), podpora středního a malého podnikání, odstraňování administrativních bariér podnikání.
Celkově lze dovodit jako největší deficity politiky zaměstnanosti zanedbání zlepšování kapacity služeb zaměstnanosti potřebné k individuální práci s klienty, malou pozornost věnovanou vytvoření institucionálního rámce, jenž by vedl k omezení nele¬gálního zaměstnávání a konečně jisté rezervy z hlediska rozsahu (a cílenosti) řady opatření aktivní politiky zaměstnanosti (zejména v oblasti tvorby pracovních míst).

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud