Nová publikace VÚPSV

Rákoczyová, Miroslava – Trbola, Robert – Vyhlídal, Jiří
Nezaměstnanost cizinců v České republice
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 149 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-125-4

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla svého maxima, působily tři čtvrtiny všech cizinců v ČR v nízko kvalifikovaných a nekvalifi-kovaných pozicích. V průběhu následujících dvou let se zaměstnanost cizinců v tomto segmentu pracovního trhu snížila o 37 %.
Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakte¬rizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemo¬grafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstna¬nosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují.
 

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud