Nová publikace VÚPSV

Rákoczyová, Miroslava – Trbola, Robert – Vyhlídal, Jiří
Nezaměstnanost cizinců v České republice
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 149 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-125-4

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla svého maxima, působily tři čtvrtiny všech cizinců v ČR v nízko kvalifikovaných a nekvalifi-kovaných pozicích. V průběhu následujících dvou let se zaměstnanost cizinců v tomto segmentu pracovního trhu snížila o 37 %.
Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakte¬rizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemo¬grafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstna¬nosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují.
 

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud