Nová publikace VÚPSV

Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam - Vychová, Helena
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU
Prague: RILSA, 2013. 147 pp. - ISBN 978-80-7416-131-5

Cílem monografie bylo provést rozbor uplatňování a regulace flexibilních forem zaměstnání (FFP) ve vybraných členských zemích EU a možností implementace pří¬stupů jiných evropských zemí v prostředí ČR. Pro účely řešení vymezeného problému byl zvolen metodologický postup kombinace sekundární analýzy informačních zdrojů a výzkumného designu tzv. mnohočetných případových studií uplat¬ňování a regulace FFP ve vybraných členských zemích EU. Národní případové studie využívání FFP, jejich legislativní úpravy a vliv na produktivitu práce a konkurenceschopnost byly vypraco¬vány jednotlivými zahraničními experty podle jednotné osnovy, vymezující stěžejní tematické okruhy. Dále byla použita SWOT analýza pro účely identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení využívání vybraných FFP na trhu práce v podmínkách České republiky. Při zpracování doporučení a výsledků SWOT analýzy možné implementace vybraných opatření v podmínkách ČR byla dále zohledněna zjištění získaná z odborných diskusí se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a státu.
Rozbor uplatňování FFP ve vybraných zemích EU neukázal, ve srovnání s Českou republikou, na výrazné rozdíly z hlediska existence jednotlivých typů flexibilních forem práce. V oblasti FFP se jako žádoucí spíše jeví zaměření pozornosti na zvýšení rozsahu využívání již stávajících FFP, zejména prostřednictvím modifikace jejich úpravy. Jednu z mála nových forem flexibilního zaměstnávání, o jejímž případném zavedení v podmínkách České republiky lze uvažovat, představuje „sdílení pracovního místa“.

Fulltext 

Monografie vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů CZ.1.04/1.1.01/02.00012
Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Monografie byla řešena v období září 2011 - červen 2012.

 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud