Nová publikace VÚPSV

Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 79 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-143-8
Řešitelský tým: Mgr. Jaromíra Kotíková, Ing. Helena Vychová, Ph.D.

Sektor služeb pro domácnosti nabízí potenciál pro tvorbu nových pracovních míst. V současné době je značný rozsah služeb pro domácnosti poskytován na bázi neformálního zaměstnávání. Podpora rozvoje trhu služeb pro domácnosti může přinést pro trh práce pozitivní dopady v podobě stimulace vzniku nových pracovních příležitostí a omezení výkonu práce mimo formální trh práce. Vedle toho vznikají další pozitivní dopady vyplývající ze zvýšeného zapojení pracovní síly na trh práce a omezení „šedé“ ekonomiky (např. zvýšení příjmů nově zaměstnaných osob a jejich kupní síly, odvody na sociální a zdravotní pojištění, odvody daní z příjmů, snížení výdajů na podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky atd.). Příklady evropských zemí dokládají, že vlády si jsou vědomy růstového potenciálu tohoto sektoru a zaměřují se tak na podporu jeho rozvoje. Podpora vzniku nových pracovních míst na formálním trhu práce v oblasti sektoru služeb pro domácnosti se děje zprostředkovaně, podporou zvýšení poptávky po těchto službách, prostřednictvím dotace ceny služby. Zvýšená poptávka domácností po službách podporuje rozvoj tohoto sektoru, a tedy vytváření dalších pracovních příležitostí vykonávaných na základě formálního pracovního poměru, standartní pracovní smlouvy. Monografie předkládá poznatky, jež mohou být východiskem k sestavení schématu vhodného podpůrného opatření, které by bylo implementováno i v podmín¬kách České republiky a podpořilo vznik nových pracovních míst na trhu práce, kdy osoby získají trvalý pracovní poměr u zaměstnavatele, založený na standartní pracovní smlouvě, a také omezilo vykonávání služeb pro domácnosti na neformálním trhu práce.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud