Nová publikace VÚPSV

Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 79 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-143-8
Řešitelský tým: Mgr. Jaromíra Kotíková, Ing. Helena Vychová, Ph.D.

Sektor služeb pro domácnosti nabízí potenciál pro tvorbu nových pracovních míst. V současné době je značný rozsah služeb pro domácnosti poskytován na bázi neformálního zaměstnávání. Podpora rozvoje trhu služeb pro domácnosti může přinést pro trh práce pozitivní dopady v podobě stimulace vzniku nových pracovních příležitostí a omezení výkonu práce mimo formální trh práce. Vedle toho vznikají další pozitivní dopady vyplývající ze zvýšeného zapojení pracovní síly na trh práce a omezení „šedé“ ekonomiky (např. zvýšení příjmů nově zaměstnaných osob a jejich kupní síly, odvody na sociální a zdravotní pojištění, odvody daní z příjmů, snížení výdajů na podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky atd.). Příklady evropských zemí dokládají, že vlády si jsou vědomy růstového potenciálu tohoto sektoru a zaměřují se tak na podporu jeho rozvoje. Podpora vzniku nových pracovních míst na formálním trhu práce v oblasti sektoru služeb pro domácnosti se děje zprostředkovaně, podporou zvýšení poptávky po těchto službách, prostřednictvím dotace ceny služby. Zvýšená poptávka domácností po službách podporuje rozvoj tohoto sektoru, a tedy vytváření dalších pracovních příležitostí vykonávaných na základě formálního pracovního poměru, standartní pracovní smlouvy. Monografie předkládá poznatky, jež mohou být východiskem k sestavení schématu vhodného podpůrného opatření, které by bylo implementováno i v podmín¬kách České republiky a podpořilo vznik nových pracovních míst na trhu práce, kdy osoby získají trvalý pracovní poměr u zaměstnavatele, založený na standartní pracovní smlouvě, a také omezilo vykonávání služeb pro domácnosti na neformálním trhu práce.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud