Otevření nově akreditovaného magisterského oboru

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

V ČR se poprvé historii otevírá možnost studia zcela nového vysokoškolského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v nově akreditovaném magisterském studijním programu Zdravotně sociální péče.
Obor reaguje na intenzívní potřebu propojení a neoddělitelnosti zdravotní a sociální péče v praxi. Dosud bylo možné studovat program Zdravotně sociální péče / obor Zdravotně-sociální pracovník pouze v bakalářském stupni na 5 vysokých školách v České republice. Mezi nimi je i Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií, na níž byl bakalářský program otevřen v roce 2011

• Zájemci o studium mohou podat elektronickou přihlášku do 29. června 2014

Termín přijímací zkoušky: 14.–15. července 2014, náhradní termín 22. července

• Pro přijetí do studia musí uchazeč splnit podmínky:
• podat přihlášku do stanoveného termínu
• absolvovat minimálně bakalářský studijní obor s oprávněním k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních / pro uchazeče o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního studijního oboru
• úspěšně složit přijímací zkoušku
• umístit se do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně
• Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity včetně ukázky vzorového testu přijímací zkoušky: http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35006&id=12088

Informační leták

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud