Nová publikace VÚPSV

Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Kotíková, Jaromíra – Vychová, Helena
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 78 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-205-3

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na území Hlavního města Prahy. V rámci projektu bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření. Některá zjištění vyplývající z postojů a názorů zkoumaných CTZ zjištěných v dotazníkovém šetření byla následně konkretizována a obohacena o výpovědi klientů Integračního centra Praha, o.p.s., které byly získány na základě dvaceti polostandardizovaných hloubkových rozhovorů. Součástí výstupů projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu dalšího zkvalitnění poradenství a služeb poskytovaných cizincům z třetích zemí ze strany integračních center a ostatních nevládních neziskových organizací.

Fulltaxt 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud