Nová publikace VÚPSV

Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Kotíková, Jaromíra – Vychová, Helena
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 78 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-205-3

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na území Hlavního města Prahy. V rámci projektu bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření. Některá zjištění vyplývající z postojů a názorů zkoumaných CTZ zjištěných v dotazníkovém šetření byla následně konkretizována a obohacena o výpovědi klientů Integračního centra Praha, o.p.s., které byly získány na základě dvaceti polostandardizovaných hloubkových rozhovorů. Součástí výstupů projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu dalšího zkvalitnění poradenství a služeb poskytovaných cizincům z třetích zemí ze strany integračních center a ostatních nevládních neziskových organizací.

Fulltaxt 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud