Nová publikace VÚPSV

Kuchařová, Věra – Svobodová, Kamila – Šťastná, Anna – Podrápský, František
Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 143 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-210-7

Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky jsou rozpracována z hlediska možností jejich uplatnění a specifikace pro obce různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami.
Návrhy postupů při realizaci rodinné politiky jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností (publikace zahrnuje i výsledky šetření názorů a zkušeností představitelů obcí), vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodic¬kých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
Úvodní část monografie se zaměřuje na objasnění významu lokální a regionální rodinné politiky a shrnuje názory a zkušenosti českých odborníků týkající se jejího pojetí, úlohy a významu. Následující části se zabývají obecnými požadavky na formulování koncepce místní a krajské rodinné politiky a jejím institucionálním zakotvením.
Publikace je zpracována na základě několika hlavních zdrojů. Jsou to zaprvé doporučení a zkušenosti lidí, kteří se prakticky nebo teoreticky danou problematikou zabývají a výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření provedeného v rámci projektu „Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi“. Využity jsou také zkušenosti představitelů obcí s praktickým prováděním rodinně politických opatření a aktivit, jak jsou zaznamenány např. v dokumentech soutěže Obec přátelská rodině a v publikovaných materiálech obcí, organizací a dalších aktérů.
Na tuto monografii navazuje metodická publikace zaměřená na konkrétní návody a příklady dobré praxe - Kuchařová, V., Barvíková, J., Svobodová, K., Šťastná, A.: Lokální a regionální rodinná politika v praxi. Praha. VÚPSV, v.v.i. 2014.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud