Nová publikace VÚPSV

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Svobodová, Kamila – Šťastná, Anna
Lokální a regionální rodinná politika v praxi
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 207 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-211-4

Obsahem této monografie jsou především návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech, jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska, která byla podrobněji popsána v publikaci Kuchařová V., Svobodová K., Šťastná V., Podrápský F.: „Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha. VÚPSV, v.v.i., 2014”, jsou zde rozpracována do souhrnu rodinně-politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodických a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace výzkumných metod, zahrnující sekundární analýzu dokumentů, výběrové šetření zacílené na představitele obcí na území celé ČR a kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organizacemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.

Fulltext 
 
 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud