Nová publikace VÚPSV

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Svobodová, Kamila – Šťastná, Anna
Lokální a regionální rodinná politika v praxi
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 207 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-211-4

Obsahem této monografie jsou především návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech, jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska, která byla podrobněji popsána v publikaci Kuchařová V., Svobodová K., Šťastná V., Podrápský F.: „Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha. VÚPSV, v.v.i., 2014”, jsou zde rozpracována do souhrnu rodinně-politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodických a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace výzkumných metod, zahrnující sekundární analýzu dokumentů, výběrové šetření zacílené na představitele obcí na území celé ČR a kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organizacemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.

Fulltext 
 
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud