Všechny aktuality

11.4.2018 - Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

4.4.2018 - Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

28.3.2018 - Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

7.3.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
10.1.2018 - Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

10.1.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
3.1.2018 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

13.12.2017 - Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

6.12.2017 - Nová publikace VÚPSV

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

8.11.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
8.11.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

25.10.2017 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

27.9.2017 - Nová publikace VÚPSV

Analýza české veřejné správy v „okolí“ českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem

13.9.2017 - Nová publikace VÚPSV

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR

6.9.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
16.8.2017 - Nová publikace VÚPSV

Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace

2.8.2017 - Nová publikace VÚPSV

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges

26.7.2017 - Nová publikace VÚPSV

Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR

12.7.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
12.7.2017 - Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

14.6.2017 - „Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference
18.5.2017 - Nová publikace VÚPSV

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

10.5.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
4.5.2017 - Nová publikace VÚPSV

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů

2.3.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
16.1.2017 - Nová publikace VÚPSV

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení

3.1.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
3.1.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020

14.12.2016 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10

13.12.2016 - Nová publikace VÚPSV

Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách 

2.11.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
11.10.2016 - Nabídka na vypracování genderového auditu
26.9.2016 - Nová publikace VÚPSV

Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky

1.9.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
23.8.2016 - Nová publikace VÚPSV

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence

11.7.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
1.7.2016 - Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi

28.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Děti, rodiče a domácí násilí

21.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného

20.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou

7.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31.

4.5.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
31.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

31.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

18.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

9.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

8.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 - 2013. Bulletin No. 9

 

2.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti

2.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích

2.3.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
3.2.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích

2.2.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod

28.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost

27.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv

26.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

25.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení

21.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU

21.1.2016 - FÓRUM sociální politiky

 Mimořádné číslo

19.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích

15.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA

12.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn

11.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

11.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění

5.1.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
30.11.2015 - Nová publikace VÚPSV

Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

4.11.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
26.10.2015 - Nová publikace VÚPSV

Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti

15.10.2015 - Nová publikace VÚPSV

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy

15.9.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
4.8.2015 - Nová publikace VÚPSV

Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči

2.7.2015 - Nová publikace VÚPSV

Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat

1.7.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
1.6.2015 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2014. Bulletin No 30.

4.5.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
21.4.2015 - Nová publikace VÚPSV

Lokální a regionální rodinná politika v praxi

7.4.2015 - Nová publikace VÚPSV

Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska

31.3.2015 - Nová publikace VÚPSV

Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

16.3.2015 - Nová publikace VÚPSV

Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda

3.3.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
2.2.2015 - Nová publikace VÚPSV

Nové formy denní péče o děti v České republice

19.1.2015 - Nová publikace VÚPSV

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima

6.1.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
3.11.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
23.9.2014 - Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

4.9.2014 - Výzva k podání nabídek

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro potřeby výzkumného projektu č. TD020330 „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

2.9.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
12.8.2014 - Nová publikace VÚPSV

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby

2.7.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
27.6.2014 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 - 2012. Bulletin No. 8

16.6.2014 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2013. Bulletin No 29.

26.5.2014 - Otevření nově akreditovaného magisterského oboru

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

5.5.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
23.4.2014 - Nová publikace VÚPSV

Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb

4.4.2014 - Prezentace z konference

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí

4.4.2014 - Nová publikace VÚPSV

Příspěvek na péči

4.3.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
31.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

30.1.2014 - Nové publikace VÚPSV

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie

27.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU

6.1.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
18.12.2013 - Nová publikce VÚPSV

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy

4.12.2013 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii: Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti

29.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU

29.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice

21.11.2013 - Nový dokumentační zpravodaj září - říjen 2013
20.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

20.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Nezaměstnanost cizinců v České republice

14.11.2013 - Výzva k podání nabídek

Sběr dat v rámci projektu č. EIF 2012 - 05

8.10.2013 - Nová publikace VÚPSV

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

25.9.2013 - Česko-francouzská konference

"Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii - inspirace pro Českou republiku" (10.10.2013)

12.9.2013 - Nový dokumentační zpravodaj červenec - srpen 2013
15.8.2013 - Nová publikace VÚPSV

 Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

9.8.2013 - Nová publikace VÚPSV

Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice

24.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

22.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace

2.7.2013 - Nový dokumentační zpravodaj květen - červen 2013
2.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7

4.6.2013 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012. Bulletin No 28.

13.5.2013 - Nová publikace VÚPSV

Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize

3.5.2013 - Nový dokumentační zpravodaj - duben 2013
8.4.2013 - Nová publikace VÚPSV

Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky)

2.4.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
13.3.2013 - Nová publikace VÚPSV

Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí

28.2.2013 - Česko-francouzský seminář

Formy denní péče o děti do 6 let v České republice a ve Francii (14. a 15.3.2013)

25.2.2013 - Nová publikace VÚPSV

Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze

20.2.2013 - Oznámení

V době od 22. února do 11. března (včetně obou dnů) bude knihovna VÚPSV zavřena

4.2.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
4.1.2013 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011

3.1.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
15.11.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
15.11.2012 - Nová publikace VÚPSV

Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol

12.11.2012 - Nová publikace VÚPSV

Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 – 2010

31.10.2012 - Zadávací dokumentace k VZ malého rozsahu Ageismus III
23.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009)

2.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28

2.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

4.9.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
13.7.2012 - Nová publikace VÚPSV

Koordinovaná rehabilitace

10.7.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
12.6.2012 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2011. Bulletin No 27.

5.6.2012 - Nová publikace VÚPSV

Optimalizace sociálních služeb

4.6.2012 - Nový dokumentační zpravodaj duben - květen 2012
19.4.2012 - Nová publikace VÚPSV

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

3.4.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - březen 2012
13.3.2012 - Nová publikace VÚPSV

Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči

1.3.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - únor 2012
1.2.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - leden 2012
24.1.2012 - Nová publikace VÚPSV

Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče

2.12.2011 - Nová publikace VÚPSV

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce
 

9.11.2011 - Pozvánka

závěrečnou konferenci VÚPSV k projektu Social experimentation for active ageing (15.12.2011)

31.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

 Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 27.

25.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010

21.10.2011 - Výběrové řízení

Dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele sběru dat zakázky Starší spotřebitelé 2011

17.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC)
 

9.9.2011 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize

26.8.2011 - Nová publikace VÚPSV

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje

25.8.2011 - Nový bulletin VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2010. Bulletin No 26.

18.8.2011 - Nová publikace VÚPSV

Lokální strategie integrace cizinců v ČR II (případová studie Brno)

12.7.2011 - Zlatý fond sociální politiky
28.6.2011 - Nová publikace VÚPSV

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA

9.6.2011 - Informace o nové monografii

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR

19.5.2011 - Výsledky výběrového řízení OZP
2.5.2011 - Nový dokumentační zpravodaj
27.4.2011 - Výběrové řízení na dodavatele sběru dat mezi OZP
26.4.2011 - Nová publikace VÚPSV

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy

30.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí

28.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 26.

16.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

15.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions

8.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008

7.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech)

28.2.2011 - Nová publikace VÚPSV

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

31.1.2011 - Nová publikace VÚPSV

Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice

4.1.2011 - Tisková zpráva MPSV 21.12.2010
4.1.2011 - Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona
22.12.2010 - Nová publikace VÚPSV

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000.

9.11.2010 - Nová publikace VÚPSV

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty.

1.11.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU.

20.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese.

19.10.2010 - Nový bulletin

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 25.

12.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 – 2009.

4.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vybrané aspekty života cizinců v České republice.

1.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Možnost převodu („přenechání“) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků

1.10.2010 - Nové publikace VÚPSV

a) Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. b) Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění.

6.9.2010 - Informace o projektu

“Moving Societies towards Integration?”

20.8.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. Část II.

19.8.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. Část I.

8.7.2010 - Nová publikace VÚPSV

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

31.5.2010 - Nová publikace

Nová publikace VÚPSV: Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR.

26.5.2010 - Anglická verze publikace VÚPSV

Anglická verze publikace VÚPSV: The assessment of the pension base calculation.

19.3.2010 - Prezentace na semináři

Prezentace na semináři Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud