Nová publikace VÚPSV

Havlíková, Jana – Hubíková, Olga
Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 116 s., lit., tab. - ISBN 978-80-7416-216-9

Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních pracovníků této agendy. Opíráme se přitom o kvalitativní data získaná v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP (TD020037). Jako rámec šetření jsme použili dichotomii procedurální versus situační přístup. Procedurální přístup implikuje důraz na vyřizování žádosti a prioritu kladenou na dodržování administrativních postupů. Situační přístup naopak znamená spíše sociální práci zaměřenou na podporu jednotlivých klientů a intervenci do jejich komplexní životní situace. V praxi jsou na různých pracovištích uplatňovány prvky procedurálního a situačního přístupu v různé míře. Cílem naší monografie bylo zjistit, zda a v jaké podobě se sociálním pracovníkům daří v každodenní praxi agendy příspěvku na péči uplatňovat situační přístup a zda jsou tomuto přístupu vůbec nakloněni. Soustředili jsme se na stěžejní oblasti působení sociálního pracovníka v této agendě, tj. především na sociální šetření v širším slova smyslu. Tedy nikoliv jen na samotnou realizaci sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele, ale např. i na jeho přípravu, vytvoření záznamu ze sociálního šetření, či předávání zjištění ze sociálního šetření dalším aktérům. Snažili jsme se identifikovat prvky uplatňování situačního přístupu a faktory, které uplatňování tohoto přístupu podporují, případně jeho uplatňování naopak brání. V této souvislosti jsme se zaměřili na klíčové oblasti organizace práce, včetně personálního vybavení a způsobů řízení, nastavení metodického vedení a dále na měkké faktory, jako jsou neformálně nebo poloformálně ustavené způsoby komunikace mezi sociálními pracovníky kontaktních pracovišť úřadů práce a posudkovými lékaři, sociálními pracovníky obcí a sociálních služeb. Monografii uzavíráme sadou doporučení směřujících k posílení uplatňování situačního přístupu ke klientům.

Fulltext 

Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči“, který je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA (TD020037)

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud