Nová publikace VÚPSV

Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana – Jahoda, Robert – Godarová, Jana
Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 156 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-213-8

Cílem monografie bylo na základě rozboru dat šetření SILC doplněné kvalitativními technikami zkoumat rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení u českých rodin vychovávajících děti a změnu v období 2008 až 2013.
Celkově se situace a vývoj ukazuji jako poněkud rozporné. Lze souběžně sledovat převažující pozitivní trendy, na druhé straně se vynořují a prohlubují určité specifické problémy. Pozitivní je pokles rizika chudoby, na míru nejnižší v zemích EU, i v domácnostech, které byly a nadále jsou více tímto rizikem ohrožené než ostatní - v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou či v neúplných domácnostech. Riziko chudoby je důsledkem souhry více faktorů, když naprosto nejvýznamnější je pozice na trhu práce (ovšem ta je ovlivněná dalšími faktory, jako je vzdělání, věk, zdravotní stav, počet dětí, úplnost domácnosti). Jako narůstající problém se ukazuje být tzv. "tvrdá chudoba" (tj. pokles příjmu domácností pod úroveň životního minima po úhradě nákladů na bydlení, kdy tedy nestačí příjmy na úhradu základních potřeb jednotlivců). Efektivita transferů (bez vlivu důchodových dávek) při eliminaci chudoby v populaci celkem je v ČR výrazně nad průměrem zemí EU 28. Ve srovnání s rokem 2008 poklesla však efektivnost sociálních transferů při eliminaci rizika chudoby o 6 p. b. Sonda do subjektivního vnímání chudoby a materiální deprivace rodinami, které vychovávají děti, ukázala, že málo zajištěná a přitom podstatná pro přerušení cyklu deprivace (chudoby) a rozvoj dětí je oblast nákladů na vzdělání dětí, včetně dopravy do školy či účasti na volnočasových aktivitách.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud