Nová publikace VÚPSV

 Holub, Martin – Šlapák, Milan
Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 63 s., lit., tab. - ISBN 978-80-7416-222-0

Projekt mapuje nastavení institutu maximálního vyměřovacího základu v evrop¬ských zemích, Kanadě a Spojených státech. Shromážděné poznatky podrobuje komparativní analýze a na jejím základě formuluje doporučení pro Českou republiku. Řešitel doporučuje, aby zákonná definice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné nevybočovala z intervalu mezi 300 a 500 % průměrné mzdy v ekonomice. Zároveň doporučuje, aby Česká republika do vyjasnění budoucího směřování systému důchodového zabezpečení zachovala současné znění legislativní úpravy maximálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové zabezpečení.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud