Nová publikace VÚPSV

 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna – Šlapák, Milan
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31. /Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 – 2015. Bulletin No 31.
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. 76 s., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-241-1

Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů chudoby a sociálního vyloučení v zemích EU.
Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud