Nová publikace VÚPSV

 Jahoda, Robert - Godarová, Jana
Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. 47 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-235-0

Rozsah zaměstnanosti, respektive nezaměstnanost, je jedním z faktorů, který má přímý vliv na výkon ekonomiky. Toto je jeden z mnoha důvodů, proč je tento ukazatel v ekonomice sledován. Nezaměstnanost má dále přímou spojitost se stavem veřejných financí státu, nezaměstnaná osoba obvykle čerpá sociální dávky a její daňové odvody do veřejných rozpočtů jsou nižší. Tato monografie si klade za cíl komplexně posoudit dopad nezaměstnanosti na stav příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů.
Při vyčíslování dopadů nezaměstnanosti na veřejné rozpočty vycházíme z již publikova-ných monografií, přínos naší monografie pak spočívá zejména v následujících skutečnostech: (1) oproti předchozím monografiím pro ČR jsme se sledované dopady pokusili postihnout komplexněji, (2) diskutujeme metodologické problémy, které jsou spojeny s konkrétním způsobem výpočtu dopadu a (3) navrhujeme jiné, vlastní způsoby kvantifikace některých položek. Vyčíslení nákladů je provedeno s využitím veřejně dostupných statistických údajů, dalšími použitými metodami je ekonomické modelování.
Výsledky naší monografie naznačují, že roční náklady na jednu celoročně nezaměstnanou osobu se za rok 2014 pohybují kolem 207 tis. Kč. Na těchto nákladech se zejména podílejí nevybrané daně (cca 44 %) a náklady na rozličné sociální dávky spojené s nezaměstnaností (cca 35 %). V závěru monografie diskutujeme relevanci dosažených výsledků a navrhujeme možnosti jejich dalšího zpřesnění.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud