„Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference

Praha, 18.5.2017

Konference se zaměřila na otázku, do jaké míry změny spojené s digitalizací trhu práce reprodukují nebo dokonce posilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami.
Konferenci zaměřenou na genderový aspekt digitalizace práce uspořádala nadace Fridricha Eberta se zastoupením v České republice ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Program konference 

Genderové aspekty digitalizace práce - přehledové studie /Drahomíra Zajíčková (VÚPSV) 
Autorka hovořila o tom, že v souvislosti s digitalizací zřejmě vznikne celý nový sektor práce, tzv. „ekonomika péče“. Za největší výzvu digitalizace proto považuje problém hyperkonektivity, tedy stírání práce a soukromí, který, ačkoli se jeví jako výhoda, může v posledku vést k tomu, že člověk pracuje pořád. Zajíčková připomněla statistiky, podle kterých nicméně v tuto chvíli ženy s lépe nastaveným work-life balance ve větší míře aspirují na vyšší výkonné pozice. To ukazuje, že naše preference nejsou ani tak vrozené, jako spíš do velké míry určené podmínkami, ve kterých svoje životní dráhy realizujeme.

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud