Všechny aktuality

16.1.2019 - Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

16.1.2019 - New publication of the RILSA

Assessment of the short-term and medium-term impacts of selected ALM programs implemented in 2014 with an emphasis on the situation of the long-term unemployed

9.1.2019 - Nový dokumentační zpravodaj
9.1.2019 - Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

2.1.2019 - Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

21.12.2018 - New forms of employment in the Czech Republic
28.11.2018 - Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

28.11.2018 - New publication of the RILSA

 Report on housekeeping of seniors´ households 2010-2015

7.11.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
17.10.2018 - Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

3.10.2018 - Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

12.9.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
25.7.2018 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33

11.7.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
27.6.2018 - Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

13.6.2018 - Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

30.5.2018 - Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

30.5.2018 - Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

9.5.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
11.4.2018 - Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

4.4.2018 - Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

28.3.2018 - Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

7.3.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
10.1.2018 - Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

10.1.2018 - Nový dokumentační zpravodaj
3.1.2018 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

13.12.2017 - Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

6.12.2017 - Nová publikace VÚPSV

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

8.11.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
8.11.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

25.10.2017 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

27.9.2017 - Nová publikace VÚPSV

Analýza české veřejné správy v „okolí“ českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem

13.9.2017 - Nová publikace VÚPSV

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR

6.9.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
16.8.2017 - Nová publikace VÚPSV

Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace

2.8.2017 - Nová publikace VÚPSV

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges

26.7.2017 - Nová publikace VÚPSV

Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR

12.7.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
12.7.2017 - Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013

28.6.2017 - Nová publikace VÚPSV

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

14.6.2017 - „Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference
18.5.2017 - Nová publikace VÚPSV

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

10.5.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
4.5.2017 - Nová publikace VÚPSV

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů

2.3.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
16.1.2017 - Nová publikace VÚPSV

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení

3.1.2017 - Nový dokumentační zpravodaj
3.1.2017 - Nová publikace VÚPSV

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020

14.12.2016 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10

13.12.2016 - Nová publikace VÚPSV

Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách 

2.11.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
11.10.2016 - Nabídka na vypracování genderového auditu
26.9.2016 - Nová publikace VÚPSV

Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky

1.9.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
23.8.2016 - Nová publikace VÚPSV

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence

11.7.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
1.7.2016 - Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi

28.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Děti, rodiče a domácí násilí

21.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného

20.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou

7.6.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31.

4.5.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
31.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

31.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

18.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

9.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

8.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 - 2013. Bulletin No. 9

 

2.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti

2.3.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích

2.3.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
3.2.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích

2.2.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod

28.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost

27.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv

26.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

25.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení

21.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU

21.1.2016 - FÓRUM sociální politiky

 Mimořádné číslo

19.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích

15.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA

12.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn

11.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

11.1.2016 - Nová publikace VÚPSV

 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění

5.1.2016 - Nový dokumentační zpravodaj
30.11.2015 - Nová publikace VÚPSV

Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

4.11.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
26.10.2015 - Nová publikace VÚPSV

Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti

15.10.2015 - Nová publikace VÚPSV

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy

15.9.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
4.8.2015 - Nová publikace VÚPSV

Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči

2.7.2015 - Nová publikace VÚPSV

Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat

1.7.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
1.6.2015 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2014. Bulletin No 30.

4.5.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
21.4.2015 - Nová publikace VÚPSV

Lokální a regionální rodinná politika v praxi

7.4.2015 - Nová publikace VÚPSV

Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska

31.3.2015 - Nová publikace VÚPSV

Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

16.3.2015 - Nová publikace VÚPSV

Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda

3.3.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
2.2.2015 - Nová publikace VÚPSV

Nové formy denní péče o děti v České republice

19.1.2015 - Nová publikace VÚPSV

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima

6.1.2015 - Nový dokumentační zpravodaj
3.11.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
23.9.2014 - Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

4.9.2014 - Výzva k podání nabídek

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro potřeby výzkumného projektu č. TD020330 „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

2.9.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
12.8.2014 - Nová publikace VÚPSV

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby

2.7.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
27.6.2014 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 - 2012. Bulletin No. 8

16.6.2014 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2013. Bulletin No 29.

26.5.2014 - Otevření nově akreditovaného magisterského oboru

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

5.5.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
23.4.2014 - Nová publikace VÚPSV

Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb

4.4.2014 - Prezentace z konference

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí

4.4.2014 - Nová publikace VÚPSV

Příspěvek na péči

4.3.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
31.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

30.1.2014 - Nové publikace VÚPSV

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie

27.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU

13.1.2014 - Nová publikace VÚPSV

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU

6.1.2014 - Nový dokumentační zpravodaj
18.12.2013 - Nová publikce VÚPSV

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy

4.12.2013 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii: Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti

29.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU

29.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice

21.11.2013 - Nový dokumentační zpravodaj září - říjen 2013
20.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

20.11.2013 - Nová publikace VÚPSV

Nezaměstnanost cizinců v České republice

14.11.2013 - Výzva k podání nabídek

Sběr dat v rámci projektu č. EIF 2012 - 05

8.10.2013 - Nová publikace VÚPSV

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

25.9.2013 - Česko-francouzská konference

"Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii - inspirace pro Českou republiku" (10.10.2013)

12.9.2013 - Nový dokumentační zpravodaj červenec - srpen 2013
15.8.2013 - Nová publikace VÚPSV

 Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

9.8.2013 - Nová publikace VÚPSV

Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice

24.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

22.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace

2.7.2013 - Nový dokumentační zpravodaj květen - červen 2013
2.7.2013 - Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7

4.6.2013 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012. Bulletin No 28.

13.5.2013 - Nová publikace VÚPSV

Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize

3.5.2013 - Nový dokumentační zpravodaj - duben 2013
8.4.2013 - Nová publikace VÚPSV

Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky)

2.4.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
13.3.2013 - Nová publikace VÚPSV

Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí

28.2.2013 - Česko-francouzský seminář

Formy denní péče o děti do 6 let v České republice a ve Francii (14. a 15.3.2013)

25.2.2013 - Nová publikace VÚPSV

Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze

20.2.2013 - Oznámení

V době od 22. února do 11. března (včetně obou dnů) bude knihovna VÚPSV zavřena

4.2.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
4.1.2013 - Nová publikace VÚPSV

Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011

3.1.2013 - Nový dokumentační zpravodaj
15.11.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
15.11.2012 - Nová publikace VÚPSV

Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol

12.11.2012 - Nová publikace VÚPSV

Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 – 2010

31.10.2012 - Zadávací dokumentace k VZ malého rozsahu Ageismus III
23.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009)

2.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28

2.10.2012 - Nová publikace VÚPSV

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

4.9.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
13.7.2012 - Nová publikace VÚPSV

Koordinovaná rehabilitace

10.7.2012 - Nový dokumentační zpravodaj
12.6.2012 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2011. Bulletin No 27.

5.6.2012 - Nová publikace VÚPSV

Optimalizace sociálních služeb

4.6.2012 - Nový dokumentační zpravodaj duben - květen 2012
19.4.2012 - Nová publikace VÚPSV

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

3.4.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - březen 2012
13.3.2012 - Nová publikace VÚPSV

Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči

1.3.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - únor 2012
1.2.2012 - Nový dokumentační zpravodaj - leden 2012
24.1.2012 - Nová publikace VÚPSV

Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče

2.12.2011 - Nová publikace VÚPSV

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce
 

9.11.2011 - Pozvánka

závěrečnou konferenci VÚPSV k projektu Social experimentation for active ageing (15.12.2011)

31.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

 Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 27.

25.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010

21.10.2011 - Výběrové řízení

Dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele sběru dat zakázky Starší spotřebitelé 2011

17.10.2011 - Nová publikace VÚPSV

Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC)
 

9.9.2011 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize

26.8.2011 - Nová publikace VÚPSV

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje

25.8.2011 - Nový bulletin VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2010. Bulletin No 26.

18.8.2011 - Nová publikace VÚPSV

Lokální strategie integrace cizinců v ČR II (případová studie Brno)

12.7.2011 - Zlatý fond sociální politiky
28.6.2011 - Nová publikace VÚPSV

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA

9.6.2011 - Informace o nové monografii

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR

19.5.2011 - Výsledky výběrového řízení OZP
2.5.2011 - Nový dokumentační zpravodaj
27.4.2011 - Výběrové řízení na dodavatele sběru dat mezi OZP
26.4.2011 - Nová publikace VÚPSV

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy

30.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí

28.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 26.

16.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

15.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions

8.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008

7.3.2011 - Nová publikace VÚPSV

Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech)

28.2.2011 - Nová publikace VÚPSV

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

31.1.2011 - Nová publikace VÚPSV

Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice

4.1.2011 - Tisková zpráva MPSV 21.12.2010
4.1.2011 - Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona
22.12.2010 - Nová publikace VÚPSV

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000.

9.11.2010 - Nová publikace VÚPSV

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty.

1.11.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU.

20.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese.

19.10.2010 - Nový bulletin

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 25.

12.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 – 2009.

4.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vybrané aspekty života cizinců v České republice.

1.10.2010 - Nová publikace VÚPSV

Možnost převodu („přenechání“) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků

1.10.2010 - Nové publikace VÚPSV

a) Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. b) Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění.

6.9.2010 - Informace o projektu

“Moving Societies towards Integration?”

20.8.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. Část II.

19.8.2010 - Nová publikace VÚPSV

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. Část I.

8.7.2010 - Nová publikace VÚPSV

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

31.5.2010 - Nová publikace

Nová publikace VÚPSV: Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR.

26.5.2010 - Anglická verze publikace VÚPSV

Anglická verze publikace VÚPSV: The assessment of the pension base calculation.

19.3.2010 - Prezentace na semináři

Prezentace na semináři Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud