Nová publikace

Horáková, Markéta – Hora, Ondřej – Vyhlídal, Jiří
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 85 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-056-1

Projekty OP RLZ představují významný zdroj aktivit a příležitostí pro zapojení různých cílových skupin na trh práce. V roce 2007 bylo do některého z těchto projektů zapojeno zhruba 30 % všech účastníků programů aktivní politiky v ČR a lze předpoklá¬dat, že význam těchto projektů s ohledem na rostoucí riziko vyloučení vybraných skupin z trhu práce ještě poroste. Cílem následujícího textu bylo zmapovat fungování a realizaci projektů OP RLZ v ČR v roce 2007, pokusit se zhodnotit jejich cílenost a dopady na znevýhodněné skupiny nezaměstnaných a v návaznosti na to také posoudit, do jaké míry přispívají tyto programy k rozvoji a zefektivnění aktivní politiky pracov¬ního trhu v ČR. Studie prokázala, že cílenost projektů OP RLZ se nijak významně neliší od cílenosti ostatních nástrojů aktivní politiky pracovního trhu (i zde se do určité míry projevuje riziko creaming efektu) a že projekty OP RLZ vykazují podobné efekty na odliv účastníků z registru nezaměstnaných jako rekvalifikační programy, tj. projevují se pozvolna v dlouhodobější časové perspektivě. Jejich přínos je však zřejmý zejména ve skupinách nejvíce znevýhodněných (dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně handica¬povaní), kde účastníci programů opouštějí nezaměstnanost viditelně častěji než neza¬městnaní, kteří žádný program aktivní politiky (tedy i v rámci OP RLZ) neabsolvovali (kontrolní skupina).

Fulltext
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud