Nová publikace

Horáková, Markéta – Hora, Ondřej – Vyhlídal, Jiří
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 85 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-056-1

Projekty OP RLZ představují významný zdroj aktivit a příležitostí pro zapojení různých cílových skupin na trh práce. V roce 2007 bylo do některého z těchto projektů zapojeno zhruba 30 % všech účastníků programů aktivní politiky v ČR a lze předpoklá¬dat, že význam těchto projektů s ohledem na rostoucí riziko vyloučení vybraných skupin z trhu práce ještě poroste. Cílem následujícího textu bylo zmapovat fungování a realizaci projektů OP RLZ v ČR v roce 2007, pokusit se zhodnotit jejich cílenost a dopady na znevýhodněné skupiny nezaměstnaných a v návaznosti na to také posoudit, do jaké míry přispívají tyto programy k rozvoji a zefektivnění aktivní politiky pracov¬ního trhu v ČR. Studie prokázala, že cílenost projektů OP RLZ se nijak významně neliší od cílenosti ostatních nástrojů aktivní politiky pracovního trhu (i zde se do určité míry projevuje riziko creaming efektu) a že projekty OP RLZ vykazují podobné efekty na odliv účastníků z registru nezaměstnaných jako rekvalifikační programy, tj. projevují se pozvolna v dlouhodobější časové perspektivě. Jejich přínos je však zřejmý zejména ve skupinách nejvíce znevýhodněných (dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně handica¬povaní), kde účastníci programů opouštějí nezaměstnanost viditelně častěji než neza¬městnaní, kteří žádný program aktivní politiky (tedy i v rámci OP RLZ) neabsolvovali (kontrolní skupina).

Fulltext
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud