Informace o projektu

Charakteristika projektu „Moving Societies towards Integration?“

V rámci projektu „Moving Societies towards Integration“ byla sledována interkulturní otevřenost různých institucí v rozličných sociálních subsystémech v sedmi evropských zemích (Belgie, Česká republika, Finsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Velká Británie). Obecné zásady EU ve vztahu k integraci imigrantů chápou integraci jako dvoustranný proces vzájemného přizpůsobování rodilé společnosti a imigrantů. Integrační proces vyžaduje úsilí obou zúčastněných stran k naplnění cílů, kterými jsou bezpečnost, stabilita a soudržnost evropských společenství (Common Basic Principles for Immigrant Integration in the European Union).
Projekt „Moving societies towards Integration?“ se zaměřil na sledování připravenosti a otevřenosti instituci hostitelské společnosti na realitu soužití lidí různých kultur. Interkulturní otevřenost se vztahuje k procesu „sociálního učení“, který nezahrnuje pouze interkulturní obsah, ale i znalosti struktur a řízení organizací a dovednosti v oblasti rozhodování. Interkulturní otevírání by mělo následně zahrnout pracovní sílu a její výcvik, přeskupení organizačních struktur, řízení profesního výcviku a rozvíjení a dodání interkulturního obsahu.
V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. 

Zpráva shrnující poznatky za jednotlivé sub systémy ze všech partnerských zemí je dostupná zde: 
Závěrečná zpráva z projektu
Moving Societies towards Integration. - Eutin, CJD Eutin 2010. 187 s.
Fulltext

Podrobné poznatky o oblasti trhu práce a zaměstnanosti v České republice jsou dostupné zde:

Podrobné výsledky za Českou republiku v angličtině :
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel. - Praha 2010.
Fulltext

Český překlad podrobné zprávy:
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.
Národní zpráva za Českou republiku. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel.- Praha 2010.
Fulltext

Shrnutí hlavních výsledků za Českou republiku v angličtině:
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. National Sub-System Final Report. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel. - Praha 2010.
Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud