Nová publikace VÚPSV

Holub, Martin – Šlapák, Milan
Možnost převodu („přenechání“) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků. - Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 80 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-061-5

Monografie přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění vybraných členských států EU, ve Švýcarsku, USA a Kanadě. Dalším výstupem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení těchto možností v českém základním důchodovém pojištění a provedení analýzy mikroeko¬nomických a makroekonomických dopadů takových změn. Projekt přináší 5 variantních řešení pro možnost aplikace identifikovaných opatření v podmínkách ČR. Projekt zodpovídá otázku, zda možnost převodu individuálních důchodových práv získaných pojištěncem na jinou fyzickou osobu, případně aplikace konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství v základních povinných důchodových schématech, závisí na typologii sociálního státu. V závěru projektu jsou formulována doporučení o vhodnosti či nevhodnosti uplatnění konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství či možnosti převodu důchodových práv získaných v manželství v případě rozvodu v základním důchodovém systému České republiky, zejména s ohledem na charakter českého důchodového systému a na konstrukci výpočtové formule pro stanovení důchodové dávky. 

Fulltext

Výstup projektu HR171/08 - Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud