Nová publikace VÚPSV

Vavrečková, Jana – Baštýř, Ivo
Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 63 s., lit., tab. - ISBN 978-80-7416-070-7

Cílem studie je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí na českém území a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Řešení vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců v zahraničí i z dosavadních poznatků v České republice. Navržená soustava kvantitativních ukazatelů monitorujících centrálně procesy a výsledky integrace je založena především na poznatcích z administrativních databází státní správy ČR. Jedná se o výběr klíčových, mnohdy dosud nepublikovaných ukazatelů, které jsou uspořádány do dvou vnitřně členěných částí. První část obsahuje přehled základních ukazatelů, jejich verbální obsahovou charakteristiku a význam pro sledování procesů a výsledků integrace, dále číselné hodnoty těchto základních ukazatelů v půlroční periodicitě a číselné hodnoty srovnávacích ukazatelů cizinců z třetích zemí s vybranými charakteristikami národní ekonomiky. Druhá část zahrnuje tzv. analytické ukazatele určené k podrobnějšímu studiu sledované problematiky. Součástí studie jsou i výsledky empirického šetření s představiteli nevládních a neziskových organizací, které se integrací cizinců z třetích zemí v ČR prakticky zabývají.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud