Informace o nové monografii

Monografie Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR sestává ze dvou samostatných částí. První část nese podtitul „Integrační politika“ a je zaměřena na přístup české vlády k přistěhovalcům a jejich integraci. Obecná ana¬lýza současné integrační a imigrační politiky v ČR z pera Yany Leontiyevy je v ní doplněna o studie dvou programů, v nichž česká vláda uplatnila aktivní přístup k imigraci specifických kategorií cizinců. Jedná se o program výběru kvalifiko¬vaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a program přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR. První ze studií zpracovali Ondřej Hofírek a Michal Nekorjak, druhou Tereza Blahoutová. Podstatnou součástí první části monografie je také analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců v ČR. Její autor, Pavel Čižinský, se v ní soustřeďuje zejména na souvislost mezi pobytovým statusem (resp. pobytovými stupni) a stupni právní integrace cizinců ve smyslu míry práv, která je s jednotlivými pobytovými stupni spojena. Kromě toho věnuje pozornost specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány, – jedná se o otázky spoje¬né s právním institutem účelu pobytu, který tvoří jeden z pilířů právního nastave¬ní zahraniční pracovní migrace do České republiky, provázanost českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právní příčiny nízkého počtu cizinců zís¬kávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců. Rozmanitý přístup k problematice se odráží i v charakteru jednotlivých textů.
Druhá, navazující část monografie – s podtitulem „Role zaměstnání a vybra¬ných institucí v procesu integrace“ – přenáší pozornost především na vybrané instituce, které můžeme považovat za klíčové pro sociální integraci cizinců, ať už vzhledem k jejich samotné podstatě (služba cizinecké policie, neziskové or¬ganizace poskytující integrační služby) či s ohledem na oblast jejich působnosti (úřady práce). Součástí této druhé části monografie je také analýza vlivu kvalita¬tivních charakteristik pracovních míst obsazovaných cizinci na možnosti jejich sociální integrace.

Publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu 2D06002 - Migrující osoby v ČR – postavení na trhu práce a sociální integrace, jenž byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. /Trbola, Robert – Rákoczyová, Miroslava (eds.). - Brno, Barrister & Principal, o. s. 2011. 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. /Trbola, Robert – Rákoczyová, Miroslava (eds.). - Brno, Barrister & Principal, o. s. 2011. 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

Publikace lze objednat na: http://www.barrister.cz/knihy/novinky/

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud