Nová publikace VÚPSV

Šimíková, Ivana
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce

Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 73 s., lit., tab. - ISBN 978-80-7416-096-7

V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci Evropských sociálních fondů. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v České republice. Chybí ucelený přehled o opatřeních jako takových, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si pak klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných Evropským sociálním fondem, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud