Nová publikace VÚPSV

Baštýř, Ivo – Vlach, Jan – Severová, Simona
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 242 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-202-2

Monografie shrnuje
- metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantita¬tivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou,
- vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení,
- výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb.
Rozbory vyústily v poznání, že revidované reálné úrovně částek životního minima osob v domácnostech ohrožených chudobou vykazují oproti stavu z 1. října 2006 pouze dílčí disproporce. Závažný rozdíl se však projevil u dětí s povinnou školní docházkou ve věku od 6 do 15 let.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud