Nová publikace VÚPSV

 Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří
Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. 67 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-244-2

Monografie je jedním z navazujících výstupů projektu TAČR „Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování“. Zaměřuje se především na výběr nejvýznamnějších výstupů, tedy takových informací, které dobře popisují funkce systému a jejichž získání přitom až na výjimky nevyžaduje pokročilé statistické procedury. Dopady programů APZ zde nejsou vyhodnocovány.
V této monografii se zabýváme vyhodnocením působení opatření sociální politiky na situaci osob, které v roce 2014 čerpaly dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pomoc v hmotné nouzi je tradičně definována jako součást systému sociální pomoci (jednoho ze tří základních pilířů sociálního zabezpečení). Situace osob v hmotné nouzi je zde posuzována na základě tří očekávaných funkcí systému: ochranné, pobídkové a integrační.
Z hlediska ochranné funkce je možné konstatovat, že součet tržních a sociálních příjmů těchto domácností v průměru převyšuje jejich hranici životního minima. Současně však platí, že po odečtení nákladů na bydlení se reziduální příjmy především domácností, které nepobírají dávky na bydlení, propadají hluboko pod hranici životního minima. Z hlediska funkce pobídkové existují objektivní důvody, které vedou k jejímu selhávání. V prvé řadě je to relativně nízká mzdová hladina. Za situace, kdy není u řady pracovních pozic dosaženo dostatečně motivujícího rozdílu mezi příjmy sociálními a příjmy ze zaměstnání, není možné vytvářet prostředí dostatečně motivující k přijetí zaměstnání. A konečně z hlediska funkce integrační z provedených rozborů vyplývá, že některé programy aktivní politiky zaměstnanosti, programy Společensky účelných pracovních míst a Veřejně prospěšných prací, pravděpodobně celkem dobře přispívají k integraci osob v hmotné nouzi na trh práce. To se projevuje jak odchodem těchto osob z evidence uchazečů o zaměstnání, tak také jejich ochodem ze systému pomoci v hmotné nouzi.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud