Nová publikace VÚPSV

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 218 s., lit., tab., příl.

Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Ra¬kousku (Tageseltern). Pozornost je věnována těmto oblastem: povolení k výkonu činnosti, kvalifikační a další vzdělávání, pracovně-právní vztahy, věk a počet dětí v péči, hygienické/stavební podmínky, kontrola, způsob stravování dětí, hlídání nemocných dětí, způsob financování.

Analýza byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ (zkr. MIKROJESLE), registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858, a hrazena z prostředků OPZ.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud