Nová publikace VÚPSV

Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-315-9

Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti na vypravení pohřbu, a vydání spojená s dědickým řízením a vypořádáním pozůstalosti. Celkové náklady se pohybují v řádech desetitisíců Kč. Liší se přitom v závislosti na hodnotě pozůstalosti a složitosti pozůstalostního řízení, na způsobu pohřbení a také regionálně. Samostatnou část studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů v produktivním věku a dítěte vychovávaného samoži¬vitelem. V prvních čtyřech měsících po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také než proběhne dědické řízení, lze očekávat okamžitý propad příjmů domácnosti. Nemají-li pozůstalí vlastní finanční rezervy, dostávají se do finančně velmi složité situace.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud