Nová publikace VÚPSV

Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-321-0

Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly dostatečné informace z této oblasti. Informační základna jim umožní efektivně konat a zmírňovat tak dopady exekuce. Výzkumný tým proto v rámci prvotní výzkumné sondy oslovil vybrané veřejné instituce, svazy, komory a sdružení. Hlavní výstupy výzkumné sondy odhalily, že žádná z oslovených zainteresovaných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Následně výzkumný tým provedl kvantitativní šetření u 261 pracovišť zainteresovaných institucí. Při analýze odpovědí z tohoto šetření vyšlo najevo, že stěžejním problém v této oblasti je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měli podpořit rozhodovací procesy institucí zabývající se touto problematikou. Byly proto navrženy klíčové otázky v oblasti exekucí. Znalost odpovědí na každou z těchto otázek u každého případu exekuce poskytne odpovědi, které v celku zajistí ústředním orgánům státní správy informace nezbytné pro efektivní řešení problémů spojených s exekucí v České republice.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud