Nová publikace VÚPSV

 Bareš, Pavel
Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 116 s., obr., příl. - ISBN 978-80-7416-324-1

Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče.
Při tomto šetření byly dotázány tyto skupiny osob: vybraní pracovníci vězeňských zařízení, sociální kurátoři působící v obcích s rozšířenou působností (dále též „ORP“), případně další zaměstnanci ORP, pracovníci Probační a mediační služby a zástupci nestátních neziskových organizací zaměřujících se na oblast penitenciární a post-penitenciární péče.
Výzkum se zaměřil na tři hlavní okruhy otázek týkajících se rodinné situace osob ve VTOS a po VTOS. Nejprve byl zmapován význam tématu rodinné situace při práci zástupců dotázaných institucí a byly přiblíženy nejdůležitější situace, které v souvislosti s tímto tématem dotazované osoby řeší. Další okruh otázek se týkal toho, do jaké míry a v jakých konkrétních situacích mohou přímo dotazovaní pracovníci, respektive instituce, jež zastupují, pomoci osobám ve VTOS a po VTOS v souvislosti s jejich rodinnou situací. Posledním tematickým okruhem, který byl v tomto dotazníkovém šetření sledován, byly možnosti spolupráce a hodnocení stávající spolupráce mezi různými institucemi při řešení těchto otázek u osob ve VTOS nebo po VTOS.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud