Nová publikace VÚPSV

Beran, Vlastimil – Godarová, Jana
Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 49 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-319-7

Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o dalším nárůstu této skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). Statistiky vykazují trend prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u mužů 78 let, u žen 82 let).
Hospodaření seniorů či seniorských domácností (1. decil, 1. kvintil a průměr jedno¬členné a dvoučlenné seniorské domácnosti) je přímo odvislé od hlavního a mnohdy jediného zdroje jejich příjmů, výše starobního důchodu. Z celkového počtu nově přiznaných starobních důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové chudoby (10 220 Kč pro rok 2015). Druhým významným parametrem je cenová hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 2015.
Výsledné hospodaření domácnosti je závislé na velikosti. Zatímco jednočlenné domác¬nosti seniorů ve sledovaném období velmi těžko dosahovaly alespoň vyrovnaného hospodaření, dvoučlenné domácnosti byly schopny tvořit malé rezervy. Dlouhodobě existuje rozdíl mezi obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců. Index spotřebitelských cen důchodců je dlouhodobě vyšší, proto jsou ovlivněny seniorské domácnosti inflací více než domácnosti v produktivním věku. Je potřeba věnovat tomuto rozdílu indexů spotřebitelských cen pozornost a flexibilně na jeho vývoj reagovat. Datovými zdroji zprávy byly data zpracovávané Českým statistickým úřadem: Statistika rodinných účtů a EU-SILC.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud